Biologia roślin (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - znajomość zasad stosowania nomenklatury botanicznej
C2 - znajomość podstawowych zagadnień dotyczących budowy, rozwoju i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych
C3 - znajomość metod rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin
Wymagania wstępne
podstawowe wiadomości z biologii - zakres szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student:
1. Charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych K_W01, K_W08
2. Rozpoznaje i definiuje poszczególne organy roślin nasiennych K_W01, K_W08
3. Definiuje typy ruchów oraz formy życiowe roślin K_W06
4. Wskazuje podstawowe zasady wykonywania zielnika K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. Prezentuje organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych K_U01
2. Łączy budowę organów roślinnych z ich funkcją K_U01
3. Dobiera odpowiednie metody wegetatywnego rozmnażania roślin i potrafi je zastosować K_U13
4. Posługuje się nomenklaturą botaniczną K_U02
5. Prawidłowo sporządza zielnik K_U13

KOMPETENCJE
Student:
1. Angażuje się w proces kształcenia K_K01
2. Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu K_K04
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
praca z żywymi i suszonymi okazami roślin,
praca z mikroskopami stereoskopowymi, dyskusja,
prezentacja filmów

Pomoce dydaktyczne: Komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, magnetowid, fotografie i ryciny, filmy VHS i DVD, mikroskop stereoskopowy, żywe i zielnikowe okazy roślin
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady nazewnictwa botanicznego
3. Tkanki roślinne
4. Budowa i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych
5. Metody rozmnażania roślin
6. Ruchy roślin
7. Zasady sporządzania zielników
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
Student:
(W) – Objaśnia budowę morfologiczną i funkcje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.Rozpoznaje i definiuje wszystkie wymagane organy roślin nasiennych. Definiuje oraz charakteryzuje wszystkie typy tkanek roślinnych. Objaśnia zasady nazewnictwa roślin. Definiuje i charakteryzuje wszystkie typy ruchów oraz formy życiowe roślin.Wskazuje podstawowe zasady wykonywania zielnika
(U) – prezentuje i umie narysować wszystkie wymagane organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.Stosuje wszystkie metody wegetatywnego rozmnażania roślin.Poprawnie posługuje się nomenklaturą botaniczną.Prawidłowo sporządza zielnik
(K) - Dostrzega walory środowiska naturalnego.Angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA DOBRA
Student:
(W) - Objaśnia budowę morfologiczną i funkcje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.Rozpoznaje i definiuje większość organów roślin nasiennych.Definiuje oraz charakteryzuje większość typów tkanek roślinnych.Objaśnia zasady nazewnictwa roślin.Definiuje i charakteryzuje większość typów ruchów oraz form życiowych roślin.Objaśnia podstawowe zasady wykonywania zielnika
(U) - prezentuje i rysuje większość organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.Stosuje większość metod wegetatywnego rozmnażania roślin.Poprawnie posługuje się nomenklaturą botaniczną.Prawidłowo sporządza zielnik.
(K) Angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA DOSTATECZNA
Student
(W) - Objaśnia częściowo budowę morfologiczną i funkcje organów wegetatywnych i generatywnych.Rozpoznaje i nazywa organy roślin nasiennych. Identyfikuje niektóre typy tkanek roślinnych. Objaśnia elementarne zasady nazewnictwa roślin. Charakteryzuje typy niektórych ruchów oraz form życiowych roślin.Objasnia podstawowe zasady wykonywania zielnika
(U) – prezentuje i rysuje niektóre organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.Stosuje niektóre metody wegetatywnego rozmnażania roślin.Posługuje się w zakresie podstawowym nomenklaturą botaniczną.Sporządza zielnik
(K) - W niewielkim stopniu angażuje się w proces kształcenia, w nie wykazuje aktywności na zajęciach Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Student:
(W) – Nie objaśnia budowy morfologicznej i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych.Nie rozpoznaje i nie nazywa organów roślin nasiennych. Nie identyfikuje typów tkanek roślinnych.Nie objaśnia elementarnych zasad nazewnictwa roślin. Nie Charakteryzuje typów niektórych ruchów oraz form życiowych roślin.Nie objaśnia podstawowych zasad wykonywania zielnika
(U) – nie prezentuje i nie rysuje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.Nie stosuje metod wegetatywnego rozmnażania roślin.Nie posługuje się w żadnym zakresie nomenklaturą botaniczną. Nie sporządza zielnika
(K) -Nie angażuje się w proces kształcenia, nie wykazuje aktywności na zajęciach.Nie dostrzega znaczenia przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
1. kolokwia pisemne
2. Samodzielne poprawne wykonanie zielnika i oddanie go we wskazanym terminie
3. aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowywanie się do zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Szweykowska A, Szwejkowski J. 2005. Botanika. Morfologia - tom I, Systematyka - tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Jasnowska J, Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin;
Tołpa S., Radomski J. 1982. Botanika. PWRiL, Warszawa;
Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Mowszowicz J. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO » Biologia roślin
Efekty kształcenia:
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu