Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. Adam Stępień
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z programem do komputerowego wspomaganego projektowania - AutoCAD.
C2 - zapoznanie studenta z zasadami wykonywania cyfrowych rysunków CAD.
C3 - przedstawienie możliwości narzędzi do tworzenia rysunków i wydruków, tworzących dokumentację projektową.
Wymagania wstępne
W1 - Rysunek technicznych
W2 - Podstawy obsługi komputera PC
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawy obsługi w pracy z programem do projektowania. K_W14
Zna typowe narzędzia do rysowania w programie CAD. K_W17
Ma szczegółowa wiedze o sposobach i technikach wykorzystywanych w czasie rysowania CAD K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności analizy i stosowania odpowiedniej wiedzy podczas obsługi oprogramowania do projektowania. K_U01
Podejmuje odpowiednie działania za pomocą dedykowanych narzędzi programowych w czasie tworzenia dokumentacji projektowej. K_U04
Za pomocą odpowiedniego oprogramowania CAD i narzędzi jest wstanie przygotować i zaprezentować koncepcję projektową K_U06
Wie o konieczności i posiada umiejętność ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu projektowania CAD, która bardzo dynamicznie podlega zmianom K_U10
Posiada umiejętność oceny problemu lub zadania, pozwala to na zastosowanie odpowiedniego narzędzia, lub metody rysunkowej CAD. K_U17
Potrafi zaprojektować dowolne obiekty architektury krajobrazu za pomocą oprogramowania CAD 2D. K_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu specjalistycznego oprogramowani CAD. K_K01
Zna zasady i etapy tworzenia projektu CAD. K_K03
Student wykazuję inicjatywę w stosowaniu nowoczesnych metod projektowania i prezentowania wyników pracy. K_K04
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutniki multimedialnego, drukarki wielkoformatowej lub plotera.
Rysowanie w przestrzeni 2D
Omówienie problemów.
Praca samodzielna
Treści programowe przedmiotu
Omówienie możliwości programu AutoCAD, narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania. Omówienie interfejsu użytkownika, dostosowanie UI do indywidualnych potrzeb. Zmiana trybów pracy AutoCAD. Nawigacja w przestrzeni modelu: zoom, zoomE, przesuwanie panoramiczne, orbita3D, wybieranie obiektów, odznaczanie obiektów, anulowanie operacji na obiektach. Rysowanie w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych. Obsługa paska poleceń i praca beż użycia myszy. Obsługa narzędzi z kategorii Rysuj, Zmień, Warstwa, Opisz, Blok, Grupa, Właściwości. Ćwiczenie rysunku za pomocą różnych narzędzi: Linia, LKonstrukcyj, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Elipsa, Łuk Eliptyczny, Punkt, Region, Tekst. Różnice zastosowania narzędzi rysunkowych, transformację obiektów 2D. Właściwości obiektów 2D: kolor, warstwa, styl linii, szerokość linii. Kreskowanie i obwiednia. Korzystanie z paska stanu i przełączników Infer, Skok, Siatka, Orto, Biegun, Obiekt, Przyciąganie3D, Śledzenie, DLUW, DYN, Szerokość, TPY, SW, CS, AM. Dodawanie obrazów rastrowych, skalowanie i zastosowanie jako podkład. Rysowanie precyzyjne 2D. Tworzenie projektów i rysunków złożonych, bloki i bloki dynamiczne. Dodawanie odnośników do rysunku w przestrzeni modelu. Korzystanie z Układów, najlepszy sposób na drukowanie. Ustawienia Menadżera Ustawień Strony, wydruk w odpowiedniej skali na wybranym arkuszu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium - 60%, praca domowa - 20%, aktywność na zajęciach - 20% oceny końcowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, wykonanie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych.

Ocena bardzo dobra
W – Zna wszystkie nie zbędę narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
W – Zna różnice zastosowania narzędzi rysunkowych
W – Zna możliwości zmiany właściwości obiektów
U – Potrafi posługiwać się większością narzędzi CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
U – Potrafi wskazać i zastosować odpowiednie narzędzia rysunkowe
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena dobra
W – Zna większość narzędzi do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
W – Zna różnice zastosowania narzędzi rysunkowych
U – Potrafi posługiwać się większością narzędzi CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
U – Potrafi wskazać i zastosować w większości przypadków odpowiednie narzędzia rysunkowe
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena dostateczna
W – Zna podstawowe narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna podstawowe sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
U – Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena niedostateczna
W - Nie zna definicji rysunku CAD
U - Nie potrafi wyszukać informacji na temat CAD w internecie, czasopiśmie lub książce.
K - Nie widzi konieczności stosowania narzędzi do tworzenia rysunków i wydruków
Literatura podstawowa i uzupełniająca
AutoCAD 2013 PL. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoń
AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne Autor: Mirosław Babiuch
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Grafika inżynierska [CAD 2D]
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu