Planowanie przestrzenne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dawid Soszyński
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Nabycie praktycznych sprawności posługiwania się wiedzą zdobywaną w ramach wykładów.
C2 - Poznanie systemu prawnego i zasad planowania przestrzennego w Polsce (ze szczególnym naciskiem na procedury uchwalania MPZP)
C3 - Uzyskanie umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni, w tym planów miejscowych dla obszaru o dużym stopniu złożoności funkcjonalno-przestrzennej.
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość podstaw gospodarki przestrzennej.
W2 – Posiadanie wiedzy z zakresu metod inwentaryzacji urbanistycznej
W3 – Posiadanie umiejętności w zakresie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej
W4 – Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu planowanie przestrzenne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student objaśnia zasady i procedury sporządzania dokumentów planistycznych różnych szczebli K_W06
2. Opisuje udział społeczeństwa w procesie planistycznym K_W06
3. Wskazuje wielowątkowy i interdyscyplinarny charakter dokumentów planistycznych K_W01, K_W02
4. Stosuje podstawowe metody analiz urbanistycznych stosowanych przy opracowywaniu dokumentów planistycznych K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dobiera właściwe źródła i metody pozyskiwana danych do opracowania wybranego zagadnienia na potrzeby tworzenia planu miejscowego K_U01, K_U02
2. Organizuje pracę zespołu w celu efektywnego pozyskiwania danych i ich wykorzystania w opracowaniach tematycznych K_U01
3. Wykonuje analizy urbanistyczne na potrzeby planowania przestrzennego K_U05, K_U02
4. Porządkuje dostępne informacje wybierając i prezentując te z nich, które mają kluczowe znaczenie dla procesu planowania przestrzennego obszaru K_U01, K_U03
5. Współpracuje ze wszystkimi członkami grupy ćwiczeniowej dyskutując nad wypracowaniem wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru K_U12, K_U10, K_U11
6. Krytycznie odnosi się do różnych propozycji, w celu wypracowania optymalnej wizji zagospodarowania K_U12, K_U13, K_U08, K_U09
7. Projektuje optymalne układy przestrzenne, zgodnie ze wspólnie wypracowaną wizją K_U08, K_U07, K_U05
8. Sporządza poprawne rysunki planistyczne i zapisy tekstu planu miejscowego K_U05, K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student angażuje się w prace na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy objętej pracami planistycznymi K_K03
2. Postępuje zgodnie z zasadami etyki, stawiając w procesie planowania, interes publiczny nad partykularne interesy wybranych grup i osób K_K03
3. Jest zorientowany na współpracę i kompromis w wypracowywaniu wspólnej koncepcji zagospodarowania dzielnicy K_K02
4. Jest kreatywny w dyskusji i projektowaniu zagospodarowania przestrzennego, dbając jednocześnie o realność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań K_K04
Metody dydaktyczne
1. Prace i analizy w grupach.
2. Wykonywanie projektów graficznych i tekstowych.
3. Prezentacja zagadnień tematycznych (przez studentów)
4. Omówienie kluczowych zagadnień (przez prowadzącego)
5. Dyskusja na forum grupy
6. Dydaktyczna gra symulacyjna
Treści programowe przedmiotu
1. Omówienie zasad i procedur opracowywania i uchwalania dokumentów planistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem MPZP)
2. Wybór obszaru (w ramach jednej dzielnicy) do opracowania planu miejscowego (problematyka wyznaczania granic) oraz stworzenie uchwały intencyjnej i wybranej formy ogłoszenia o przystąpieniu do prac nad planem miejscowym
3. Podział na 2 osobowe podgrupy tematyczne z przyporządkowaniem każdej grupie jednego z tematów (zagadnienia społeczne, gospodarka, dziedzictwo kulturowe, usługi publiczne i komercyjne, infrastruktura techniczna, środowisko i krajobraz, przestrzeni publiczne i rekreacyjne)
4. Opracowanie tematów na podstawie istniejących dokumentów planistycznych, materiałów źródłowych, wizji lokalnej i wywiadów skategoryzowanych
5. Prezentacja wyników pracy w podgrupach
6. Dyskusja i wypracowanie wspólnej wizji rozwoju przestrzennego jednej z dzielnic Lublina
7. Podział obszaru dzielnicy na fragmenty przyporządkowane podgrupom 2 osobowym
8. Opracowanie wstępnych projektów planów miejscowych (załączniki graficzne) dla poszczególnych fragmentów dzielnicy (spójnych ze SUiKZP i wspólnie wypracowaną wizją rozwoju przestrzennego)
6. Gra symulacyjna w dyskusję publiczną nad wybranym projektem planu, z podziałem na role (autorzy planu, mieszkańcy, inwestorzy, prezydent miasta, radni, społecznicy i ekolodzy)
7. Druga część prac związanych z opracowaniem rysunku i tekstu projektu planu miejscowego – praca w podgrupach
8. Omówienie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, analizy skutków ekonomicznych realizacji planu oraz procedury opiniowania i uzgadniania
9. Omówienie prac końcowych (Plan nie jest sprzeczny ze Studium, uchwalenie Planu, Zgodność z prawem, Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa) – złożenie i zaliczenie projektów studenckich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna procedury sporządzania dokumentów planistycznych i zakres partycypacji społecznej w tym procesie. Jest w stanie objaśnić i uzasadnić potrzebę interdyscyplinarności planowania przestrzennego.
(U)- Student potrafi, w sposób kompleksowy, gromadzić, porządkować, przetwarzać i uzupełniać dane w oparciu o materiały źródłowe i inwentaryzacje terenowe. Wykonuje konieczne analizy urbanistyczne oraz opracowuje tekst i rysunek planu miejscowego, na wysokim poziomie. Prezentuje własne opracowania i koncepcje, dyskutuje, krytykuje i współpracuje nad wypracowaniem wspólnej wizji.
(K)- Student współpracuje i współdziała dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań przestrzennych, twórczo angażując się w proces planistyczny i dbając o zapewnienie jak najlepszych warunków życia i jakości środowiska w obszarze objętym pracami planistycznymi.

Ocena dobra
(W)- Student zna procedury sporządzania dokumentów planistycznych i miejsce partycypacji społecznej w tym procesie. Jest w stanie objaśnić potrzebę interdyscyplinarności planowania przestrzennego.
(U)- Student potrafi gromadzić, porządkować, przetwarzać i uzupełniać podstawowe dane w oparciu o materiały źródłowe i inwentaryzacje terenowe. Wykonuje konieczne analizy urbanistyczne oraz opracowuje tekst i rysunek planu miejscowego, na dobrym poziomie. Prezentuje własne opracowania i koncepcje, mniej angażuje się w dyskusję nad wypracowaniem wspólnej wizji.
(K)- Student współpracuje i współdziała dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań przestrzennych, dbając o zapewnienie jak najlepszych warunków życia i jakości środowiska w obszarze objętym pracami planistycznymi.

Ocena dostateczna
(W)- Student zna procedury sporządzania dokumentów planistycznych i miejsce partycypacji społecznej w tym procesie. Wskazuje na potrzebę interdyscyplinarności planowania przestrzennego lecz nie jest w stanie jej uzasadnić.
(U)- Student potrafi gromadzić, porządkować, przetwarzać i uzupełniać większość danych niezbędnych w procesie planowania przestrzennego. Wykonuje konieczne analizy urbanistyczne oraz opracowuje tekst i rysunek planu miejscowego, na średnim poziomie. Prezentuje własne opracowania i koncepcje lecz nie angażuje się w dyskusję nad wypracowaniem wspólnej wizji.
(K)- Student słabo angażuje się we współpracę i współdziałanie dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań przestrzennych.

Ocena niedostateczna
(W)- Student nie zna pełnej procedury sporządzania dokumentów planistycznych. Nie jest również w stanie objaśnić potrzeby interdyscyplinarności planowania przestrzennego.
(U)- Student potrafi gromadzić, porządkować, przetwarzać i uzupełniać jedynie część danych niezbędnych w procesie planowania przestrzennego. Wykonuje niepełne analizy urbanistyczne oraz opracowuje tekst i rysunek planu miejscowego, na bardzo niskim poziomie. Prezentuje niepełne opracowania i niedopracowane koncepcje.
(K)- Student nie angażuje się we współpracę i współdziałanie dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań przestrzennych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Praca w grupie, wykonanie i prezentacja opracowań tematycznych oraz projektu planu miejscowego z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań, udział w dyskusji i grze symulacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa (BU KUL - Bibl.Instytutu Ekonomii i Zarządzania)
3. Kwaśniak P., 2011, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Wyd. LexisNexis, Warszawa (BU KUL)
4. Liszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (BU KUL)
5. Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydanie II zaktualizowane, Wyd. LexisNexis, Warszawa (BU KUL)
6. Niewiadomski Z., (red.), 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz: Stan prawny – luty 2016 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa (BU KUL)
7. Mirowicz I., 2005, Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków (BU KUL)
8. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, IGiPZ PAN, Warszawa (BU KUL; http://www.ibuk.pl/fiszka/93616/planowanie-przestrzenne-w-gminach.html)

Literatura uzupełniająca:
1. Przepisy prawne stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzeni: Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z 18 lipca 2001 r., Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., itp.
2. Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, wyd. II rozszerzone, WEiŚ, Białystok (BU KUL)
3. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Pol. Krak., Kraków (BU KUL)
4. Nowak M. J., 2010, Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne. Wyd. CeDeWu (BU KUL)
5. Pawłowska K., (red.) 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Pol. Krak., Kraków (BU KUL)
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Planowanie przestrzenne
Efekty kształcenia:
K_K01Posiada świadomość potrzeby poszerzania nabytej wiedzy oraz umiejętności praktycznych
K_K02Jest otwarty na współdziałanie i prace w zespołach w których potrafi przyjmować różne role
K_K03Angażuje się w rozwiązywanie problemów i konfliktów społecznych w obszarze gospodarki przestrzennej
K_K04Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji z zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz zarządzania przestrzenią
K_U01Potrafi korzystać z literatury przedmiotowej oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne i bazy danych i na tej podstawie pozyskiwać konieczne informacje oraz formułować odpowiednie wnioski
K_U02Potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami technicznymi i metodami z obszaru projektowania, grafiki inżynierskiej, modelowania i animacji 3D, symulacji komputerowej etc. w procesach programowania, tworzenia planów oraz zarządzania przestrzenią
K_U03Potrafi wielopłaszczyznowo i kompleksowo ujmować kwestie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, etc.
K_U04Potrafi zaplanować kierunki i skalę przekształceń środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, rozwoju zrównoważonego, zasadami ładu przestrzennego oraz możliwościami technicznymi
K_U05Potrafi współuczestniczyć w tworzeniu różnorakich analiz przestrzennych i przygotowywaniu dokumentów planistycznych zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miejscowości i regionów w oparciu o posiadane zasoby lokalne
K_U06Potrafi brać udział w tworzeniu lokalnych strategii i programów rozwoju zmierzających do podwyższenia konkurencyjności miast, gmin, regionów
K_U07Potrafi planować rozwój różnorakich komponentów infrastruktury technicznej na poziomie miejscowości, gminy, powiatu, województwa czy kraju
K_U08Potrafi analizować i optymalizować kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, osadniczej oraz usług publicznych
K_U09Potrafi oceniać jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego
K_U10Potrafi uczestniczyć i koordynować działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego, współpracować przy opracowywaniu dokumentów na temat oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu procesów inwestycyjnych na środowisko naturalne
K_U11Potrafi koordynować prace różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów (polskich i europejskich) z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, rozwoju regionów, zagospodarowania przestrzennego itp.
K_U12Potrafi partycypować w procesie zarządzania i gospodarowania przestrzenią wsi, miast, gmin, powiatów, województw i kraju, a także brać udział we współpracy regionalnej i ponadregionalnej
K_U13Potrafi doradzać w kwestiach związanych z gospodarką gruntami, nieruchomościami, ustalaniu lokalizacji inwestycji, etc.
K_U14Potrafi opracowywać wytyczne i warunki techniczne niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy
K_W01Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju gospodarczego i zarządzania przestrzenią
K_W02Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych konieczną do rozumienia uwarunkowań lokalizacyjnych czy zasad funkcjonowania poszczególnych rodzajów struktur przestrzennych
K_W06Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia podstawowych pojęć prawnych, systemu prawnego i regulacji prawnych funkcjonujących w obszarze gospodarki przestrzennej
K_W07Posiada wiedzę społeczno-ekonomiczną i przyrodniczą w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią oraz kwestii związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym
K_W09Zna podstawowe narzędzia systemu informacji przestrzennej i metody planistyczne stosowane w procesach programowania oraz zarządzania przestrzenią