Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Szkołut
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Rozwijanie umiejętności analitycznego postrzegania przestrzeni
C2 - Uwrażliwienie na konsekwencje różnorodnych decyzji projektowych rzeczywistej przestrzeni,
C3 - wyrobienie umiejętności analizy dzieła jakim jest obiekt architektury krajobrazu ze względu jego formę estetyczną, walory kulturowe i przyrodnicze, kształtowanie tożsamości miejsca.
Wymagania wstępne
W1 - Projektowania obiektów architektury krajobrazu (znajomość zagadnień teoretycznych z wykładu z ćwiczeń)
W2 - Dendrologia (znajomość podstawowych gatunków drzew, krzewów i roślin ozdobnych stosowanych w terenach zieleni)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza.
1. Opisuje zasady projektowania stosowanych w architekturze krajobrazu, rozpoznaje te zasady bezpośrednio w zrealizowanym obiekcie. K_W09
2. Rozpoznaje metody rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, zna typowe technologie inżynierskie i rozpoznaje je wszystkie w naturze. K_W09, K_W14, K_W17
3. Rozumie społeczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej architekta krajobrazu. K_W15,
4. Ma wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu. K_W20

Umiejętności.
1. Posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł dotyczących danego obiektu architektury krajobrazu również pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł internetowych. K_U01, K_U08
2. Podejmuje działania obserwacyjne prowadzące do zrozumienia obiektów architektury krajobrazu oraz umie interpretować uzyskane wyniki. K_U12
3. Potrafi w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące obserwowanych i omawianych obiektów architektury krajobrazu. K_U07
4.Potrafi ocenić rzeczywiste obiekty architektury krajobrazu pod względem ich kompozycji, funkcji i rozwiązań technicznych. K_U15

Kompetencje Społeczne.
1. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe uwidocznione na podstawie rzeczywistych obiektów architektury krajobrazu oraz potrafi ocenić na rzeczywistym przykładzie skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni. K_K04, K_K07
2. Wykazuję postawę wskazującą na rozumienie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności architekta krajobrazu za stan przestrzeni i środowiska przyrodniczego. K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Wyjazd studialny, dokumentacja fotograficzna, referat na zadany temat.
Treści programowe przedmiotu
- zajęcia w terenie w najbardziej reprezentacyjnych dla danego typu obiektach architektury krajobrazu o różnej skali i złożoności ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów przydomowych ale też założeń związanych z przestrzenią publiczną, towarzyszących obiektom komercyjnym, sakralnym
- analiza struktury i kompozycji obiektu architektury krajobrazu bezpośrednio w terenie
- elementy kompozycji, rozpoznawanie i nazewnictwo w naturze
- uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe do kształtowania obiektów architektury krajobrazu oceniane w terenie
- analiza i ocena kompozycji roślinnych bezpośrednio w terenie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie zajęć terenowych.
Aktywny udział w zajęciach terenowych warunkuje zaliczenie. Każdy z uczestników przynajmniej pięciokrotnie powinien zabrać głos w dyskusji lub odpowiedzieć na zadane pytanie.
Poprawne wykonanie wszystkich zadań związanych z tematem zajęć terenowych: referat na zadany temat i zadania zlecone podczas zajęć w terenie.

Nie zaliczenie zajęć terenowych.
Nie spełnienie wymienionych wyżej warunków jest podstawą od niezaliczenia zajęć terenowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Olaczek R., 2008, Skarby przyrody I krajobrazu polski, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
Przewodniki turystyczne, źródła internetowe i literatura dotycząca danego obiektu, miasta i regionu, w którym odbywają się zajęcia terenowe.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem