Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Agnieszka Kułak
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Rozwijanie umiejętności analitycznego postrzegania przestrzeni
C2 - Uwrażliwienie na konsekwencje różnorodnych decyzji projektowych rzeczywistej przestrzeni,
C3 - wyrobienie umiejętności analizy dzieła jakim jest obiekt architektury krajobrazu ze względu jego formę estetyczną, walory kulturowe i przyrodnicze, kształtowanie tożsamości miejsca.
Wymagania wstępne
W1 - Projektowania obiektów architektury krajobrazu (znajomość zagadnień teoretycznych z wykładu z ćwiczeń)
W2 - Dendrologia (znajomość podstawowych gatunków drzew, krzewów i roślin ozdobnych stosowanych w terenach zieleni)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza.
1. Opisuje zasady projektowania stosowanych w architekturze krajobrazu, rozpoznaje te zasady bezpośrednio w zrealizowanym obiekcie. K_W09
2. Rozpoznaje metody rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, zna typowe technologie inżynierskie i rozpoznaje je wszystkie w naturze. K_W09, K_W14, K_W17
3. Rozumie społeczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej architekta krajobrazu. K_W15,
4. Ma wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu. K_W20

Umiejętności.
1. Posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł dotyczących danego obiektu architektury krajobrazu również pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł internetowych. K_U01, K_U08
2. Podejmuje działania obserwacyjne prowadzące do zrozumienia obiektów architektury krajobrazu oraz umie interpretować uzyskane wyniki. K_U12
3. Potrafi w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące obserwowanych i omawianych obiektów architektury krajobrazu. K_U07
4.Potrafi ocenić rzeczywiste obiekty architektury krajobrazu pod względem ich kompozycji, funkcji i rozwiązań technicznych. K_U15

Kompetencje Społeczne.
1. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe uwidocznione na podstawie rzeczywistych obiektów architektury krajobrazu oraz potrafi ocenić na rzeczywistym przykładzie skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni. K_K04, K_K07
2. Wykazuję postawę wskazującą na rozumienie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności architekta krajobrazu za stan przestrzeni i środowiska przyrodniczego. K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Wyjazd studialny, dokumentacja fotograficzna, referat na zadany temat.
Treści programowe przedmiotu
- zajęcia w terenie w najbardziej reprezentacyjnych dla danego typu obiektach architektury krajobrazu o różnej skali i złożoności ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów przydomowych ale też założeń związanych z przestrzenią publiczną, towarzyszących obiektom komercyjnym, sakralnym
- analiza struktury i kompozycji obiektu architektury krajobrazu bezpośrednio w terenie
- elementy kompozycji, rozpoznawanie i nazewnictwo w naturze
- uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe do kształtowania obiektów architektury krajobrazu oceniane w terenie
- analiza i ocena kompozycji roślinnych bezpośrednio w terenie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie zajęć terenowych.
Aktywny udział w zajęciach terenowych warunkuje zaliczenie. Każdy z uczestników przynajmniej pięciokrotnie powinien zabrać głos w dyskusji lub odpowiedzieć na zadane pytanie.
Poprawne wykonanie wszystkich zadań związanych z tematem zajęć terenowych: referat na zadany temat i zadania zlecone podczas zajęć w terenie.

Nie zaliczenie zajęć terenowych.
Nie spełnienie wymienionych wyżej warunków jest podstawą od niezaliczenia zajęć terenowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Olaczek R., 2008, Skarby przyrody I krajobrazu polski, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
Przewodniki turystyczne, źródła internetowe i literatura dotycząca danego obiektu, miasta i regionu, w którym odbywają się zajęcia terenowe.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu