Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Agnieszka Kułak
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Znajomość zasad projektowania ogrodów przydomowych
C2 – Rozumienie idei przyświecających organizowaniu przestrzeni przy domach jednorodzinnych
C3 – Znajomość metod przygotowania dokumentacji projektowej
Wymagania wstępne
W1 - Rysunek techniczny (umiejętność stosowania zasad rysunku technicznego w praktyce)
W2 - Rysunek odręczny (znajomość i umiejętność stosowania zasad perspektywy, umiejętność rysowania)
W3 - Teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu (znajomość zasad kompozycji)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Opisuje uwarunkowania prawne dla projektowania ogrodów przydomowych. K_W05
2. Wskazuje podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane projektowaniu ogrodów przydomowych. K_W09
3. Nazywa kluczowe zagadnienia z zakresu zasad projektowania i trendów w projektowaniu ogrodów przydomowych. K_W18, K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozwiązuje zadania inżynierskie związane z projektowaniem ogrodów przydomowych. Podczas ich rozwiązywania wykorzystuje właściwe metody, techniki, narzędzia i materiały. K_U04
2. Potrafi stworzyć koncepcję oraz opracować i zaprezentować projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego. K_U06
3. Projektuje ogród przy domu wolnostojącym i przy domu w zabudowie szeregowej, według zasad i wymogów formalnych. K_U06, K_U18
4. Potrafi planować i przeprowadzać podstawowe pomiary i obserwacje, w zakresie działań przedprojektowych w procesie projektowania ogrodów przydomowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. K_K01
2. Dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe oraz
określa skalę ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni ogrodów przydomowych. K_K04, K_K07
Metody dydaktyczne
- analiza i studium przypadku
- omówienie zagadnień i dyskusja nad rozwiązaniem problemu
- indywidualne wykonanie projektu
- publiczna korekta wykonanych podczas ćwiczeń prac
Pomoce dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, przykładowe projekty ogrodów przydomowych
Treści programowe przedmiotu
Praktyczne zastosowanie zasad projektowania w projektowaniu ogrodów przydomowych. Schemat funkcjonalno – przestrzenny ogrodu przydomowego. Omówienie przykładowych rozwiązań projektowych. Zakres prac przedprojektowych i analiz podczas opracowywania projektów ogrodu przydomowego. Techniki i metody opracowywania projektów koncepcyjnych. Opracowanie projektu koncepcyjnego ogrodu przydomowego. Opracowanie projektu koncepcyjnego ogrodu przy domu w zabudowie szeregowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) ma wyczerpującą wiedzę prawną niezbędną podczas projektowania ogrodu przydomowego, wykazuje pełną znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna wszystkie kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów przydomowych.
(U) Rozwiązuje zadania inżynierskie zawsze z prawidłowym wykorzystaniem metod, projektowania ogrodów przydomowych, potrafi stworzyć bezbłędny projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego, potrafi w sposób wyczerpujący zaprezentować projekt, zawsze potrafi trafnie planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań przedprojektowych, w sposób w pełni prawidłowy interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Zawsze wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i zawsze jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. W pełni dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe oraz bezbłędnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki działalności architekta krajobrazu.

Ocena dobra
(W) Ma częściową wiedzę prawną niezbędną podczas projektowania ogrodu przydomowego, wykazuje częściową znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna większość kluczowych zasad projektowania i trendów w projektowaniu ogrodów przydomowych.
(U) Rozwiązuje zadania inżynierskie przeważnie z prawidłowym wykorzystaniem metod, projektowania ogrodów przydomowych, potrafi stworzyć projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego z nielicznymi błędami, potrafi w sposób zadowalający zaprezentować projekt, potrafi w większości trafnie planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań przedprojektowych oraz w sposób w większości prawidłowy interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) W większości przypadków wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i w zazwyczaj jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. W większości przypadków dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe oraz określa skalę ryzyka i ocenia skutki działalności architekta krajobrazu z nielicznymi błędami

Ocena dostateczna
(W) Ma szczątkową wiedzę prawną niezbędną podczas projektowania ogrodu przydomowego, wykazuje minimalną znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna niektóre kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów przydomowych.
(U) Rozwiązuje zadania inżynierskie ze sporadycznie prawidłowym wykorzystaniem metod, projektowania ogrodów przydomowych, potrafi stworzyć zawierający błędy ale ogólnie prawidłowy projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego, potrafi w sposób wystarczająco zrozumiały zaprezentować projekt, potrafi wystarczająco trafnie planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań przedprojektowych oraz sporadycznie w sposób poprawny interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Czasami wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i rzadko jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Czasami dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe oraz rzadko trafnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki działalności architekta krajobrazu

Ocena niedostateczna
Nie spełnienie większości wymienionych wymagań na poziomie co najmniej dostatecznym kwalifikuje do wystawienia oceny niedostatecznej. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie i uzyskanie pozytywnej oceny za 100% zadanych prac. Na poziomie dobrym i dostatecznym dopuszcza się oceny połówkowe.

Sposoby weryfikacji: praca zaliczeniowa, zadanie projektowe (projekt) wykonywane na ocenę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WsiP, Warszawa.
Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Borcz Z. 2000. Elementy projektowania zieleni. Wydawnictwo AR, Wrocław
Neufert E. 2003. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkaday, Warszawa
Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WsiP, Warszawa.
Skalski J., 2011. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. SGGW, Warszawa
Gawryszewska B. 2013. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. SGGW, Warszawa
Rosemary A. 2012. Podstawy projektowania ogrodów Podręcznik, PWRiL, Warszwa
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę