Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Szkołut
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Znajomość zasad projektowania ogrodów przydomowych
C2 - Rozumienie idei przyświecających organizowaniu przestrzeni przy
domach jednorodzinnych
Wymagania wstępne
1 - Teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu
(znajomość zasad kompozycji, znajomość ogólnej metodyki prowadzenia
prac projektowych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Omawia uwarunkowania prawne dla projektowania ogrodów przydomowych.
K_W05
2. Wskazuje podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i
materiały stosowane projektowaniu ogrodów przydomowych. K_W09
3. Nazywa kluczowe zagadnienia z zakresu zasad projektowania i trendów
w projektowaniu ogrodów przy domach wolnostojących, w zabudowie
bliźniaczej i szeregowej. K_W18, K_W20
4. Zna metodykę pracy i kolejność wykonywania prac przy sporządzaniu
projektów ogrodów przydomowych, K_W18.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie związane z
projektowaniem ogrodów przydomowych. Podczas ich rozwiązywania
wykorzystuje właściwe metody, techniki, narzędzia i materiały.
K_U04, K_U06, K_U18
2. Planuje podstawowe pomiary i obserwacje, w zakresie
działań przedprojektowych w procesie projektowania ogrodów
przydomowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i jest
otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich
kompetencji zawodowych. K_K01
2. Dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za
podejmowane decyzje zawodowe oraz określa skalę ryzyka i potrafi
ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu
przestrzeni ogrodów przydomowych. K_K04, K_K07
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną
studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Rozwój idei ogrodu przydomowego oraz współczesne trendy w
projektowaniu.
2. Omówienie zasad projektowania ogrodów przydomowych.
3. Schemat funkcjonalno - przestrzenny ogrodu przydomowego.
4. Omówienie przykładowych rozwiązań projektowych.
5. Do omawianych przykładów rozwiązań projektowych przedstawiany jest
odpowiedni kontekst związany z uwarunkowaniami projektowymi -
formalnymi, prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi; uwarunkowania
krajobrazowe przyrodnicze i kulturowe.
6. Zakres prac przedprojektowych i analiz podczas opracowywania
projektów ogrodu przydomowego.
7. Techniki i metody opracowywania projektów koncepcyjnych.
8. Projektu ogrodu przy domu wolnostojącym.
9. Projekt ogrodu przy domu w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) ma wyczerpującą wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje pełną znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna wszystkie
kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie z zawsze prawidłowym
wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych, potrafi w
sposób wyczerpujący omówić przykładowy projekt, potrafi zawsze
trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie działań
przedprojektowych oraz w sposób w pełni prawidłowy zinterpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Zawsze wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i
zawsze jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie
swoich kompetencji zawodowych. Dostrzega w pełni zakres
odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
oraz bezbłędnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki działalności
architekta krajobrazu.

Ocena dobra
(W) Ma częściową wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje częściową znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna większość
kluczowych zasad projektowania i trendów w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie z przeważnie
prawidłowym wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych,
potrafi w sposób zadowalający omówić wybrany projekt, potrafi w
większości trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie
działań przedprojektowych oraz w sposób w większości prawidłowy
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) W większości przypadków wykazuje aktywną postawę w zakresie
własnego rozwoju i w zazwyczaj jest otwarty na ciągłe dokształcanie
się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. W większości
przypadków dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za
podejmowane decyzje zawodowe oraz określa skalę ryzyka i ocenia skutki
działalności architekta krajobrazu z nielicznymi błędami

Ocena dostateczna
(W) Ma szczątkową wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje minimalną znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna niektóre
kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie ze sporadycznie
prawidłowym wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych,
potrafi, potrafi w sposób wystarczający omówić projekt, potrafi
rzadko trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie działań
przedprojektowych oraz sporadycznie w sposób prawidłowy
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Czasami wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i
rzadko jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie
swoich kompetencji zawodowych. Czasami dostrzega zakres
odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
oraz rzadko trafnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki
działalności architekta krajobrazu

Ocena niedostateczna
Nie spełnienie większości wymienionych wymagań na poziomie co
najmniej dostatecznym kwalifikuje do wystawienia oceny niedostatecznej.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie i uzyskanie pozytywnej z
egzanuby. Na poziomie dobrym i dostatecznym dopuszcza się oceny
połówkowe.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
egzamin pisemny lub egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Borcz Z. 2000. Elementy projektowania zieleni. Wydawnictwo AR, Wrocław
Neufert E. 2003. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego.
Arkaday, Warszawa
Gawryszewska B. 2013. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. SGGW,
Warszawa
Rosemary A. 2012. Podstawy projektowania ogrodów Podręcznik, PWRiL,
Warszwa

Literatura uzupełniająca
Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WsiP, Warszawa.
Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu. Wydaw. Politechniki Krakowskiej,
Kraków.
Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WsiP,
Warszawa.
Skalski J., 2011. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. SGGW,
Warszawa
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu