Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Szkołut
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Znajomość zasad projektowania ogrodów przydomowych
C2 - Rozumienie idei przyświecających organizowaniu przestrzeni przy
domach jednorodzinnych
Wymagania wstępne
1 - Teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu
(znajomość zasad kompozycji, znajomość ogólnej metodyki prowadzenia
prac projektowych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Omawia uwarunkowania prawne dla projektowania ogrodów przydomowych.
K_W05
2. Wskazuje podstawowe metody, techniki, technologie, narzędzia i
materiały stosowane projektowaniu ogrodów przydomowych. K_W09
3. Nazywa kluczowe zagadnienia z zakresu zasad projektowania i trendów
w projektowaniu ogrodów przy domach wolnostojących, w zabudowie
bliźniaczej i szeregowej. K_W18, K_W20
4. Zna metodykę pracy i kolejność wykonywania prac przy sporządzaniu
projektów ogrodów przydomowych, K_W18.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie związane z
projektowaniem ogrodów przydomowych. Podczas ich rozwiązywania
wykorzystuje właściwe metody, techniki, narzędzia i materiały.
K_U04, K_U06, K_U18
2. Planuje podstawowe pomiary i obserwacje, w zakresie
działań przedprojektowych w procesie projektowania ogrodów
przydomowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i jest
otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie swoich
kompetencji zawodowych. K_K01
2. Dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za
podejmowane decyzje zawodowe oraz określa skalę ryzyka i potrafi
ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu
przestrzeni ogrodów przydomowych. K_K04, K_K07
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną
studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Rozwój idei ogrodu przydomowego oraz współczesne trendy w
projektowaniu.
2. Omówienie zasad projektowania ogrodów przydomowych.
3. Schemat funkcjonalno - przestrzenny ogrodu przydomowego.
4. Omówienie przykładowych rozwiązań projektowych.
5. Do omawianych przykładów rozwiązań projektowych przedstawiany jest
odpowiedni kontekst związany z uwarunkowaniami projektowymi -
formalnymi, prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi; uwarunkowania
krajobrazowe przyrodnicze i kulturowe.
6. Zakres prac przedprojektowych i analiz podczas opracowywania
projektów ogrodu przydomowego.
7. Techniki i metody opracowywania projektów koncepcyjnych.
8. Projektu ogrodu przy domu wolnostojącym.
9. Projekt ogrodu przy domu w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) ma wyczerpującą wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje pełną znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna wszystkie
kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie z zawsze prawidłowym
wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych, potrafi w
sposób wyczerpujący omówić przykładowy projekt, potrafi zawsze
trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie działań
przedprojektowych oraz w sposób w pełni prawidłowy zinterpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Zawsze wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i
zawsze jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie
swoich kompetencji zawodowych. Dostrzega w pełni zakres
odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
oraz bezbłędnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki działalności
architekta krajobrazu.

Ocena dobra
(W) Ma częściową wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje częściową znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna większość
kluczowych zasad projektowania i trendów w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie z przeważnie
prawidłowym wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych,
potrafi w sposób zadowalający omówić wybrany projekt, potrafi w
większości trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie
działań przedprojektowych oraz w sposób w większości prawidłowy
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) W większości przypadków wykazuje aktywną postawę w zakresie
własnego rozwoju i w zazwyczaj jest otwarty na ciągłe dokształcanie
się oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. W większości
przypadków dostrzega zakres odpowiedzialności architekta krajobrazu za
podejmowane decyzje zawodowe oraz określa skalę ryzyka i ocenia skutki
działalności architekta krajobrazu z nielicznymi błędami

Ocena dostateczna
(W) Ma szczątkową wiedzę prawną dotyczącą zagadnień związanych
projektowaniem ogrodu przydomowego, wykazuje minimalną znajomość
podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów
stosowanych w projektowaniu ogrodów przydomowych. Zna niektóre
kluczowe zasady projektowania i trendy w projektowaniu ogrodów
przydomowych.
(U) Rozwiązuje teoretyczne zadania inżynierskie ze sporadycznie
prawidłowym wykorzystaniem metod projektowania ogrodów przydomowych,
potrafi, potrafi w sposób wystarczający omówić projekt, potrafi
rzadko trafnie planować pomiary i obserwacje, w zakresie działań
przedprojektowych oraz sporadycznie w sposób prawidłowy
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
(KS) Czasami wykazuje aktywną postawę w zakresie własnego rozwoju i
rzadko jest otwarty na ciągłe dokształcanie się oraz podnoszenie
swoich kompetencji zawodowych. Czasami dostrzega zakres
odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
oraz rzadko trafnie określa skalę ryzyka i ocenia skutki
działalności architekta krajobrazu

Ocena niedostateczna
Nie spełnienie większości wymienionych wymagań na poziomie co
najmniej dostatecznym kwalifikuje do wystawienia oceny niedostatecznej.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest oddanie i uzyskanie pozytywnej z
egzanuby. Na poziomie dobrym i dostatecznym dopuszcza się oceny
połówkowe.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
egzamin pisemny lub egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Borcz Z. 2000. Elementy projektowania zieleni. Wydawnictwo AR, Wrocław
Neufert E. 2003. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego.
Arkaday, Warszawa
Gawryszewska B. 2013. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. SGGW,
Warszawa
Rosemary A. 2012. Podstawy projektowania ogrodów Podręcznik, PWRiL,
Warszwa

Literatura uzupełniająca
Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WsiP, Warszawa.
Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu. Wydaw. Politechniki Krakowskiej,
Kraków.
Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WsiP,
Warszawa.
Skalski J., 2011. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu. SGGW,
Warszawa
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin