Planowanie przestrzenne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dawid Soszyński
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Uzyskanie umiejętności czytania i analizowania dokumentów planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym (z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych) i lokalnym.
C2 - Poznanie zakresu i sposobów wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na potrzeby tworzenia dokumentów planistycznych.
C3 - Nabycie praktycznych umiejętności opracowywania dokumentów planistycznych na poziomie gminy.
Wymagania wstępne
W1 - Ekologia (znajomość podstawowych zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą)
W2 - Fizjografia (znajomość podstawowych komponentów środowiska i ich cech)
W3 - Elementy prawa (znajomość podstaw polskiego systemu prawnego)
W4 - Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu (znajomość podstaw ekonomii i zarządzania)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student objaśnia zapisy dokumentów planistycznych różnych szczebli polskiego systemu planowania przestrzennego K_W02, K_W11, K_W13
2. Wskazuje na możliwe konsekwencje realizacji różnych zapisów planistycznych K_W02, K_W03, K_W13, K_W11
3. Ocenia poprawność i kompletność zapisów planistycznych (w tym Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) K_W05, K_W11, K_W06
4. Proponuje alternatywne rozwiązania planistyczne dla wybranego obszaru K_W09, K_W11, K_W10, K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dobiera źródła danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu planistycznego K_U01, K_U10
2. Wykonuje inwentaryzację terenową wybranych elementów zagospodarowania przestrzennego obszaru K_U04
3. Porządkuje dane przestrzenne pod kątem ich wykorzystania w procesie planistycznym K_U01, K_U10
4. Wykonuje podstawowe analizy urbanistyczne na potrzeby Planu Miejscowego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu K_U05, K_U10
5. Analizuje stan istniejący wybranego obszaru i perspektywy jego rozwoju K_U05, K_U01,
6. Decyduje o wyborze i zastosowaniu optymalnych rozwiązań przestrzennych dla wybranego obszaru K_U04, K_U06
7. Sporządza koncepcję zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru K_U04, K_U06, K_U08
8. Sporządza rysunek planistyczny i zapis tekstowy MPZP wybranego obszaru K_U04, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY),
1. Student wykazuje aktywną postawę na rzecz poprawy warunków życia i jakości środowiska obszaru wybranego do opracowania Planu Miejscowego K_K04, K_K05, K_K06
2. Dba o pozytywne relacje z mieszkańcami obszaru wybranego do opracowania MPZP i walor edukacyjny tych kontaktów (zarówno dla studenta jak i mieszkańców) K_K05
3. Jest otwarty na opinię innych i współpracę przy tworzeniu optymalnych rozwiązań przestrzennych dla wybranego obszaru K_K02
4. Jest kreatywny w pracach nad tworzeniem koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru (stosuje rozwiązania innowacyjne) K_K08
Metody dydaktyczne
praca indywidualna i w grupach, analiza materiałów źródłowych, prezentacja i dyskusja zagadnień tematycznych, wykonywanie opracowań planistycznych
Treści programowe przedmiotu
1.Stan planistyczny Polski, województwa lubelskiego i Lublina.
2. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla wybranej działki w granicach Lublina
3. Analiza dokumentów planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublin
4. Analiza Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dzielnicy
5. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranej dzielnicy
a) podział grupy na zespoły tematyczne (zagadnienia społeczne, dziedzictwo kulturowe, przyroda i krajobraz, gospodarka, komunikacja, usługi publiczne i komercyjne, przestrzenie publiczne i rekreacyjne)
b) opracowanie tematów przez poszczególne grupy
c) prezentacja tematów i wytycznych do planu
d) dyskusja i wypracowanie wspólnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego
e) opracowanie rysunku planu miejscowego dla wybranego fragmentu dzielnicy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) Student w sposób kompletny, prawidłowy i zrozumiały interpretuje, ocenia i objaśnia wybrane, obowiązujące dokumenty planistyczne
(U) Opracowuje w sposób poprawny i wyczerpujący wymagane inwentaryzacje, analizy i zagadnienia tematyczne. Aktywnie i kompetentnie włącza się w wypracowanie wspólnej koncepcji oraz prawidłowo, kompletnie i przejrzyście wykonuje rysunek Planu Miejscowego
(K) Zgodnie i z zaangażowaniem współpracuje w grupie będąc otwartym na dyskusję i twórczo przyczyniając się do wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru

Ocena dobra
(W) Student w sposób prawidłowy interpretuje, ocenia i objaśnia wybrane, obowiązujące dokumenty planistyczne
(U) Poprawnie opracowuje wymagane inwentaryzacje, analizy i zagadnienia tematyczne. W sposób kompetentny włącza się w wypracowanie wspólnej koncepcji oraz prawidłowo i kompletnie wykonuje rysunek Planu Miejscowego
(K) Współpracuje w grupie będąc otwartym na dyskusję przyczyniając się do wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru

Ocena dostateczna
(W) Student w sposób poprawny interpretuje, ocenia i objaśnia wybrane, obowiązujące dokumenty planistyczne
(U) Opracowuje, w stopniu dostatecznym, wymagane inwentaryzacje, analizy i zagadnienia tematyczne oraz poprawnie wykonuje rysunek Planu Miejscowego
(K) Z trudnością współpracuje w grupie i mało aktywnie uczestniczy w dyskusji zmierzającej do wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru

Ocena niedostateczna
(W) Student w sposób nieprawidłowy interpretuje, ocenia i objaśnia wybrane, obowiązujące dokumenty planistyczne
(U) Opracowuje w sposób niepełny wymagane inwentaryzacje, analizy i zagadnienia tematyczne oraz niepoprawnie wykonuje rysunek Planu Miejscowego
(K) Ma trudności ze współpracą w grupie i nie angażuje się w dyskusję zmierzającą do wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: wykonanie i omówienie (prezentacja) poszczególnych analiz i zadań tematycznych, zaangażowanie w wypracowanie wspólnej koncepcji, udział w dyskusji, wykonanie semestralnej pracy projektowej w grupie dwu osobowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Pol. Krak., Kraków (BU KUL)
3. Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa (BU KUL - Bibl.Instytutu Ekonomii i Zarządzania)
4. Kwaśniak P., 2011, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Wyd. LexisNexis, Warszawa (BU KUL)
5. Liszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (BU KUL)
6. Niewiadomski Z., 2003, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydanie II zaktualizowane, Wyd. LexisNexis, Warszawa (BU KUL)
7. Niewiadomski Z., (red.), 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz: Stan prawny – luty 2016 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa (BU KUL)
8. Mirowicz I., 2005, Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków (BU KUL)
9. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, IGiPZ PAN, Warszawa (BU KUL; http://www.ibuk.pl/fiszka/93616/planowanie-przestrzenne-w-gminach.html)

Literatura uzupełniająca:
1. Przepisy prawne stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzeni: Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z 18 lipca 2001 r., Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., itp.
2. Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, wyd. II rozszerzone, WEiŚ, Białystok (BU KUL)
3. Nowak M. J., 2010, Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne. Wyd. CeDeWu (BU KUL)
4. Pawłowska K., (red.) 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Pol. Krak., Kraków (BU KUL)
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Planowanie przestrzenne
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych oraz ma zdolność do motywowania innych osób do poszerzania swoich kwalifikacji
K_K02potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując także rolę lidera
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe oraz ich skutki
K_K05ma pogłębioną świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturowych i filozoficznych aspektów działalności architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami gospodarczymi, odpowiednimi urzędami i osobami prywatnymi w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z prognozowaniem i modelowaniem obszarów leśnych
K_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu architektury krajobrazu
K_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych dla architektury krajobrazu technik
K_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań zapobiegających i przeciwdziałających niekorzystnym przekształceniom krajobrazu w celu poprawy jakości środowiska i życia człowieka
K_U09potrafi w języku polskim i obcym w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu oraz korzystając z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin naukowych formułuje krytyczne sądy oraz dokonuje spójnych syntez
K_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, matematyki i nauk pokrewnych dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działalności inżynierskiej podejmowanej przez architekta krajobrazu
K_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W04ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W05ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W06wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W07ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
K_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla architektury krajobrazu
K_W10ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z architektury krajobrazu
K_W11ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochronny i inżynierii krajobrazu, planowania przestrzennego, ruralistyki i urbanistyki
K_W12ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu historii i teorii kształtowania przestrzeni
K_W13wykazuje rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami architektury krajobrazu oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju