Rysunek odręczny (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Cel obejmuje przede wszystkim naukę wnikliwej obserwacji i analizy zjawisk
C2- oraz wykonywanie prac rysunkowych w różnych formatach i technikach w warunkach plenerowych.
Wymagania wstępne
- W1 podstawowa wiedza z zakresu rysunku odręcznego perspektywicznego
- W2 podstawowa wiedza o barwach
- W3 podstawowa umiejętność pracy technikami: pastele suche, oil pastele
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Kompetencje społeczne
K_K01 student rozumie potrzebę własnego rozwoju i poznaje możliwości ciągłego dokształcania się
Umiejętności
K_U01 student umiejętnie wyszukuje, rozumie, analizuje i wykorzystuje potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U09 student posługuje się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10 student umiejętnie poszerza swoją wiedzę , rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
Wiedza
K_W02 student posługuje się podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzą dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
Metody dydaktyczne
Zajęcia plenerowe.
Metody dialogowe,
warsztatowe -praktyczne ćwiczenia – rysunki, malunki , szkice,
korekty.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Materiały rysunkowe, malarskie, aparat fotograficzny
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć:
Odwzorowanie roślin, zwierząt i krajobrazu w pracach rysunkowych. Wnętrze krajobrazowe. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Detal architektoniczny, przyrodniczy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student operuje podstawową wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i dużych umiejętności warsztatowych.
(U) Student umiejętnie posługuje się właściwymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student reprezentuje postawę potrzeby własnego rozwoju i rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych.
OCENA DOBRA
(W) Student operuje podstawową wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student posługuje się właściwymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student reprezentuje postawę potrzeby własnego rozwoju i rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych.
OCENA DOSTATECZNA
(W) Student w ograniczonym zakresie operuje wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student w ograniczonym zakresie posługuje się prostymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student w ograniczonym zakresie rozumie potrzeby własnego rozwoju i częściowo rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie operuje wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student nie posługuje się prostymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student nie rozumie potrzeby własnego rozwoju i nie rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych
SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
prezentacja prac artystycznych A4
prezentacja referatu dotyczącego danego miejsca w terenie
aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996


Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe i malarskie.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem