Biologia roślin (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiadomości o systematyce, strukturze i funkcjonowaniu roślin
C2 - znajomość procesów fizjologicznych roślin i mechanizmów ich regulacji
C3 - znajomość zależności pomiędzy strukturą i funkcją roślin różnych warunkach środowiskowych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
1. charakteryzuje podstawy systematyki roślin i zna zasady stosowania nomenklatury botanicznej K_W06, K_W07, K_W08
2. definiuje nazewnictwo z zakresu, anatomii, morfologii i fizjologii roślin; K_W01, K_W04, K_W07, K_W08
3. Opisuje i charakteryzuje strukturę oraz tłumaczy funkcjonowanie tanek i organów roślinnych innych, K_W07, K_W08
4. rozumie związki pomiędzy budową anatomiczną i morfologiczną roślin a ich funkcją i środowiskiem; K_W04, K_W07, K_W08
5. objaśnia podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie i mechanizmy ich regulacji; K_W04, K_W07, K_W08
6. Identyfikuje i tłumaczy powiązania pomiędzy rozwojem organów roślinnych a otaczającym je środowiskiem i reakcje roślin na zróżnicowane czynniki środowiska
K_W04, K_W07, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. prezentuje budowę tkanek i organów roślin; K_U02, K_U07
2. przedstawia graficznie podstawowe procesy fizjologiczne roślin; K_U02, K_U07
3. analizuje i interpretuje oddziaływanie czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie roślin; K_U03, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu; K_04, K_K05
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, prezentacja filmów, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady nazewnictwa botanicznego i podstawy systematyki roślin.
2. Budowa anatomiczna i morfologiczna organów roślinnych.
3. Gospodarka wodna i odżywianie mineralne roślin.
5. Podstawowe procesy fizjologiczne roślin (m. in. fotosynteza i oddychanie roślin, transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinie, ruchy roślin) i mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych roślin.
6. Oddziaływanie czynników środowiskowych na funkcjonowanie roślin i reakcje roślin na czynniki środowiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
Student
(W) prawidłowo charakteryzuje wszystkie zagadnienia dotyczące systematyki roślin i zna wszystkie zasady stosowania nomenklatury botanicznej; w pełni definiuje nazewnictwo z zakresu anatomii, morfologii i fizjologii roślin; znakomicie opisuje i charakteryzuje strukturę oraz tłumaczy funkcjonowanie wszystkich tkanek i organów roślinnych. W pełni rozumie związki pomiędzy budową anatomiczną i morfologiczną roślin a ich funkcją i środowiskiem życia; Prawidłowo objaśnia wszystkie podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie i mechanizmy ich regulacji. Identyfikuje i tłumaczy wszystkie wymagane powiązania pomiędzy rozwojem organów roślinnych a otaczającym je środowiskiem i reakcje roślin na zróżnicowane czynniki środowiska
(U) wyróżniająco prezentuje budowę anatomiczną wszystkich tkanek i organów roślinnych. Przedstawia graficznie wszystkie podstawowe procesy fizjologiczne. Prawidłowo analizuje i interpretuje oddziaływanie wszystkich czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie roślin.
(K) Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

OCENA DOBRA
Student:
(W) prawidłowo charakteryzuje większość zagadnień dotyczących systematyki roślin i zna większość zasad stosowania nomenklatury botanicznej; częściowo definiuje nazewnictwo z zakresu anatomii, morfologii i fizjologii roślin; poprawnie opisuje i charakteryzuje strukturę oraz tłumaczy funkcjonowanie większości tkanek i organów roślinnych; w większości rozumie związki pomiędzy budową anatomiczną i morfologiczną roślin a ich funkcją i środowiskiem życia; poprawnie objaśnia większość podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie i mechanizmów ich regulacji; identyfikuje i tłumaczy większość wymaganych powiązań pomiędzy rozwojem organów roślinnych a otaczającym je środowiskiem i reakcje roślin na zróżnicowane czynniki środowiska
(U) poprawnie prezentuje budowę anatomiczną większości tkanek i organów roślinnych; przedstawia graficznie większość podstawowych procesów fizjologicznych; poprawnie analizuje i interpretuje oddziaływanie większości czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie roślin.
(K) Dostrzega ogólnie znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

OCENA DOSTATECZNA
(W) charakteryzuje niektóre zagadnienia dotyczące systematyki roślin i zna część zasad stosowania nomenklatury botanicznej; fragmentarycznie definiuje nazewnictwo z zakresu anatomii, morfologii i fizjologii roślin; częściowo opisuje i charakteryzuje strukturę oraz tłumaczy funkcjonowanie niektórych tkanek i organów roślinnych; częściowo rozumie związki pomiędzy budową anatomiczną i morfologiczną roślin a ich funkcją i środowiskiem życia; objaśnia niektóre podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie i mechanizmy ich regulacji; identyfikuje i tłumaczy niektóre wymagane powiązania pomiędzy rozwojem organów roślinnych a otaczającym je środowiskiem i reakcje roślin na zróżnicowane czynniki środowiska
(U) prezentuje budowę anatomiczną niektórych tkanek i organów roślinnych; przedstawia graficznie niektóre podstawowe procesy fizjologiczne. Częściowo analizuje i interpretuje oddziaływanie czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie roślin.
(K) W niewielkim stopniu dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) nie charakteryzuje zagadnień dotyczących systematyki roślin i nie zna zasad stosowania nomenklatury botanicznej; nie definiuje nazewnictwa z zakresu anatomii, morfologii i fizjologii roślin; nie opisuje i nie charakteryzuje struktury oraz nie tłumaczy funkcjonowania tkanek i organów roślinnych; nie rozumie związków pomiędzy budową anatomiczną i morfologiczną roślin a ich funkcją i środowiskiem życia; nie objaśnia podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie i mechanizmów ich regulacji; nie identyfikuje i nie tłumaczy powiązań pomiędzy rozwojem organów roślinnych a otaczającym je środowiskiem i reakcji roślin na zróżnicowane czynniki środowiska
(U) nie prezentuje budowy anatomicznej tkanek i organów roślinnych; nie przedstawia graficznie podstawowych procesów fizjologicznych; nie analizuje i nie interpretuje oddziaływania czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie roślin.
(K) Nie dostrzega znaczenia przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia - egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Krzeptowska-Moszkowicz I. 2013. Biologia roślin dla architektów krajobrazu. Cz.1 Botanika ogólna. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
Szweykowska A., Szweykowski J. 2008. Botanika, tom I: Morfologia. PWN, Warszawa
Szweykowska A., Szweykowski J. 2009. Botanika, tom II: Systematyka. PWN, Warszawa
Kopcewicz J. i Lewak S. 2012. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Jasnowska J, Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin;
Tołpa S., Radomski J. 1982. Botanika. PWRiL, Warszawa;
Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO » Biologia roślin
Efekty kształcenia:
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu