Dendrologia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Renda
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Znajomość drzew i krzewów (rodzimych i obcych) stosowanych w procesie projektowania.
C2 – Znajomość cech użytkowych i wymagań siedliskowych roślin drzewiastych, oraz umiejętność doboru roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu.
Wymagania wstępne
W1 – Biologia roślin (budowa i fizjologia roślin).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin drzewiastych. K_W01, K_W06
Przedstawia cechy użytkowe oraz charakteryzuje wymagania siedliskowe drzew i krzewów. K_W01, K_W06, K_W09
Rozróżnia dendroflorę rodzimą i introdukowaną. K_W01

UMIEJĘTNOŚCI
Student rozpoznaje gatunki dendroflory na podstawie cech organów roślinnych (liści, kwiatów, owoców). K_U01
Dobiera rośliny do różnych obiektów architektury krajobrazu. K_U01, K_U03, K_U05, K_U13
Stosuje terminologię dendrologiczną. K_U02, K_U06
Pozyskuje niezbędne informacje dotyczące roślin drzewiastych z różnych źródeł. K_U08, K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie znaczenie wiedzy dendrologicznej dla realizacji zadań zawodowych z zakresu architektury krajobrazu. K_K04, K_K05, K_K06
Student wykazuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem roli jaką odgrywa w nim dendroflora. K_K04, K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień, praca z materiałem roślinnym (okazy żywe i zielnikowe), rysunek uwzględniający cechy budowy morfologicznej roślin.
Pomoce dydaktyczne: żywe i zielnikowe okazy roślin.
Treści programowe przedmiotu
Rodzaje, gatunki i odmiany wybranych rodzimych oraz obcych roślin drzewiastych iglastych i liściastych, wykorzystywanych w architekturze krajobrazu (w obrębie gromad: Gymnospermae i Angiospermae).
Cechy roślin drzewiastych pozwalające na ich identyfikację.
Wiedza użytkowa ważna w pracy architekta krajobrazu: pokroje drzew i krzewów, zmienność (sezonowa i wieloletnia), walory ozdobne, wymagania roślin (klimatyczne, świetlne, wilgotnościowe, glebowe), odporność na zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, tolerancja na warunki miejskie, gatunki inwazyjne itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) Student bezbłędnie wymienia i biegle charakteryzuje wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje wszystkie gatunki drzew i krzewów i prawidłowo stosuje je w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji roślin drzewiastych.

Ocena dobra
(W) Student wymienia większość i rzetelnie charakteryzuje wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje większość poznanych gatunków drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Ocena dostateczna
(W) Student wymienia najważniejsze i charakteryzuje w stopniu podstawowym wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie wymienia i nie charakteryzuje wybranych gatunków roślin drzewiastych.
(U) Nie rozpoznaje większości poznanych gatunków drzew i krzewów oraz nie potrafi zastosować ich w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Nie dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
kolokwia pisemne,
praca zaliczeniowa w formie zielnika,
prowadzenie zeszytu z rysunkami wybranych roślin drzewiastych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 

Literatura uzupełniająca:
Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa;
Filipczak J. 2003, Katalog roślin II. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa; 
Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy - rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa; 
Hessayon D. G. 2000. Ekspert. Rośliny zimozielone. Muza S.A., Warszawa; 
Muras P. 1995. Drzewa i krzewy iglaste w ogrodzie. PWRiL, Warszawa;
Mynett M., Tomżyńska M. 1999. Krzewy i drzewa ozdobne liściaste i iglaste. Multico, Warszawa.

Inne pomoce dydaktyczne:
materiały zielnikowe
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Dendrologia
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu