Dendrologia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Renda
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Znajomość drzew i krzewów (rodzimych i obcych) stosowanych w procesie projektowania.
C2 – Znajomość cech użytkowych i wymagań siedliskowych roślin drzewiastych, oraz umiejętność doboru roślin do różnych obiektów architektury krajobrazu.
Wymagania wstępne
W1 – Biologia roślin (budowa i fizjologia roślin).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin drzewiastych. K_W01, K_W06
Przedstawia cechy użytkowe oraz charakteryzuje wymagania siedliskowe drzew i krzewów. K_W01, K_W06, K_W09
Rozróżnia dendroflorę rodzimą i introdukowaną. K_W01

UMIEJĘTNOŚCI
Student rozpoznaje gatunki dendroflory na podstawie cech organów roślinnych (liści, kwiatów, owoców). K_U01
Dobiera rośliny do różnych obiektów architektury krajobrazu. K_U01, K_U03, K_U05, K_U13
Stosuje terminologię dendrologiczną. K_U02, K_U06
Pozyskuje niezbędne informacje dotyczące roślin drzewiastych z różnych źródeł. K_U08, K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie znaczenie wiedzy dendrologicznej dla realizacji zadań zawodowych z zakresu architektury krajobrazu. K_K04, K_K05, K_K06
Student wykazuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem roli jaką odgrywa w nim dendroflora. K_K04, K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień, praca z materiałem roślinnym (okazy żywe i zielnikowe), rysunek uwzględniający cechy budowy morfologicznej roślin.
Pomoce dydaktyczne: żywe i zielnikowe okazy roślin.
Treści programowe przedmiotu
Rodzaje, gatunki i odmiany wybranych rodzimych oraz obcych roślin drzewiastych iglastych i liściastych, wykorzystywanych w architekturze krajobrazu (w obrębie gromad: Gymnospermae i Angiospermae).
Cechy roślin drzewiastych pozwalające na ich identyfikację.
Wiedza użytkowa ważna w pracy architekta krajobrazu: pokroje drzew i krzewów, zmienność (sezonowa i wieloletnia), walory ozdobne, wymagania roślin (klimatyczne, świetlne, wilgotnościowe, glebowe), odporność na zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, tolerancja na warunki miejskie, gatunki inwazyjne itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) Student bezbłędnie wymienia i biegle charakteryzuje wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje wszystkie gatunki drzew i krzewów i prawidłowo stosuje je w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji roślin drzewiastych.

Ocena dobra
(W) Student wymienia większość i rzetelnie charakteryzuje wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje większość poznanych gatunków drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Ocena dostateczna
(W) Student wymienia najważniejsze i charakteryzuje w stopniu podstawowym wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie wymienia i nie charakteryzuje wybranych gatunków roślin drzewiastych.
(U) Nie rozpoznaje większości poznanych gatunków drzew i krzewów oraz nie potrafi zastosować ich w procesie projektowania różnych obiektów architektury krajobrazu.
(K) Nie dba o aspekty środowiskowe i społeczne w procesie projektowania ekspozycji drzew i krzewów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
kolokwia pisemne,
praca zaliczeniowa w formie zielnika,
prowadzenie zeszytu z rysunkami wybranych roślin drzewiastych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; 

Literatura uzupełniająca:
Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa;
Filipczak J. 2003, Katalog roślin II. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa; 
Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy - rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa; 
Hessayon D. G. 2000. Ekspert. Rośliny zimozielone. Muza S.A., Warszawa; 
Muras P. 1995. Drzewa i krzewy iglaste w ogrodzie. PWRiL, Warszawa;
Mynett M., Tomżyńska M. 1999. Krzewy i drzewa ozdobne liściaste i iglaste. Multico, Warszawa.

Inne pomoce dydaktyczne:
materiały zielnikowe
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę