Dendrologia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Renda
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Znajomość gatunków dendroflory stosowanych w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
C2 – Znajomość cech użytkowych i wymagań drzew i krzewów oraz umiejętność prawidłowego zastosowania roślin w krajobrazie.
Wymagania wstępne
W1 - Biologia roślin (budowa i fizjologia roślin).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
(W) Student wymienia i charakteryzuje wybrane rośliny drzewiaste. K_W01,
Opisuje cechy użytkowe i wymagania siedlikowe drzew i krzewów. K_W01, K_W06, K_W10
Rozróżnia gatunki rodzime i introdukowane, rozpoznaje gatunki inwazyjne. K_W01, K_W07, K_W10

(U) Student grupuje rośliny drzewiaste pod względem prezentowanych cech. K_U04, K_U05
Dobiera gatunki drzew i krzewów do charakteru siedlisk i obiektów architektury krajobrazu. K_U04, K_U05

(K) Student dostrzega walory drzew i krzewów jako istotnej części środowiska naturalnego. K_K05
Dba o właściwe kształtowanie drzewiastej szaty roślinnej w procesie projektowania krajobrazu. K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, elementy dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
Przegląd systematyczny wybranych rodzajów, gatunków i odmian drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych (rodzimych i introdukowanych) stosowanych w projektowaniu krajobrazu.
Opis morfologiczny, pochodzenie i wymagania roślin (klimatyczne, świetlne, wilgotnościowe, glebowe, odporność/wrażliwość na zanieczyszczenie środowiska). 
Przegląd gatunków inwazyjnych.
Możliwości zastosowania roślin w różnych obiektach architektury krajobrazu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) Student bezbłędnie wymienia i biegle charakteryzuje wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje wszystkie poznane gatunki drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne przy projektowaniu krajobrazu z wykorzystaniem roślin drzewiastych.

Ocena dobra
(W) Student wymienia i rzetelnie charakteryzuje większość wybranych gatunków roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje większość poznanych gatunków drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne przy projektowaniu krajobrazu z wykorzystaniem roślin drzewiastych.

Ocena dostateczna
(W) Student wymienia i charakteryzuje w stopniu podstawowym najważniejsze wybrane gatunki roślin drzewiastych.
(U) Rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz poprawnie stosuje je w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Dba o aspekty środowiskowe i społeczne przy projektowaniu krajobrazu z wykorzystaniem roślin drzewiastych.

Ocena niedostateczna
(W) Student nie wymienia i nie charakteryzuje wybranych gatunków roślin drzewiastych.
(U) Nie rozpoznaje większości poznanych gatunków drzew i krzewów oraz nie potrafi zastosować ich w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu.
(K) Nie dba o aspekty środowiskowe i społeczne przy projektowaniu krajobrazu.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
1.Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa.
2.Czekalski M. 2005, 2006. Liściaste krzewy ozdobne t. I i II. PWRiL, Poznań.
3.Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy – Rozpoznawanie gatunków. Mulico, Warszawa.
4.Latocha P. 2005. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. III - Drzewa i krzewy iglaste. Hortpress, Warszawa.
5.Latocha P. 2006. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. IV - Drzewa i krzewy liściaste. Hortpress, Warszawa.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem