Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Kulesza
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja historycznych ogrodów w terenie.
C2 - Ukazanie zachowanych układów przestrzennych i kompozycyjnych.
C3 - Zapoznanie studenta z bogactwem sztuki ogrodowej Lubelszczyzny i Polski.
Wymagania wstępne
W1 - Historia sztuki (znajomość poszczególnych epok stylowych i podstawowych cech reprezentujących określony styl).
W2 - Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posługuje się właściwą terminologią związaną z historią sztuki ogrodowej. K_W14
2. Student klasyfikuje odwiedzane na zajęciach terenowych ogrody i różnicuje je pod względem stylu. K_W03
3. Student wymienia najważniejsze elementy przestrzenne i kompozycyjne historycznych założeń ogrodowych analizowanych w trakcie zajęć terenowych. K_W18

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student identyfikuje styl danego ogrodu w trakcie zajęć terenowych oraz nakreśla jego podstawowe elementy. K_U08
2. Student posługuje się pojęciami właściwymi dla historii sztuki ogrodowej. K_U02
3. Student analizuje plany historycznych ogrodów i na ich podstawie formułuje własne opinie. K_U12
4. Student ocenia uwarunkowania przyrodnicze, ideologiczne i estetyczne wybranych założeń ogrodowych. K_U03
5. Student przeprowadza proste analizy historycznych powiązań widokowych i kompozycyjnych w terenie. K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykorzystuje historyczne ogrody w projektowaniu współczesnych obiektów architektury krajobrazu. K_K05
2. Student dostrzega wartość kulturową, historyczną i poznawczą dawnych kompozycji ogrodowych Lubelszczyzny. K_K05.
Metody dydaktyczne
Praca w terenie.
Praca w grupach.
Analiza krytyczna historycznych kompozycji ogrodowych i parkowych.
Dyskusja.
Wykonywanie uproszczonej metody waloryzacji układu kompozycyjnego i przestrzennego wybranych ogrodów.

Niezbędne pomoce dydaktyczne:
autobus turystyczny,
plany historycznych założeń ogrodowych
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja historycznych założeń ogrodowych, które są przykładami określonych cech stylowych i epok historycznych. Zapoznanie z kompozycją geometryczną ( zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich w Kozłówce), z kompozycją swobodną (zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach), kompozycją złożoną (park uzdrowiskowy w Nałęczowie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sprawozdanie z zajęć terenowych w formie opisowej i prezentacji multimedialnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa, 295p.
2.Fijałkowski D., Kseniak M. 1982. Parki wiejskie Lubelszczyzny – stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna. Wyd. PWN, Warszawa, 410p.
3.Goliński S. 2005. Puławy. Park- jego dzieje, oblicze i świat roślin. Ogród Puławski. Zeszyt 4. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, IUNG, Puławy.
4.Majdecki L. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 928p.
5.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
6.Rolska-Boruch I. 2003. Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, RW KUL, Lublin.

Inne pomoce dydaktyczne:
Kartony, ołówki i gumki, skoroszyty
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Historia sztuki ogrodowej
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu