Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Kulesza
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja historycznych ogrodów w terenie.
C2 - Ukazanie zachowanych układów przestrzennych i kompozycyjnych.
C3 - Zapoznanie studenta z bogactwem sztuki ogrodowej Lubelszczyzny i Polski.
Wymagania wstępne
W1 - Historia sztuki (znajomość poszczególnych epok stylowych i podstawowych cech reprezentujących określony styl).
W2 - Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posługuje się właściwą terminologią związaną z historią sztuki ogrodowej. K_W14
2. Student klasyfikuje odwiedzane na zajęciach terenowych ogrody i różnicuje je pod względem stylu. K_W03
3. Student wymienia najważniejsze elementy przestrzenne i kompozycyjne historycznych założeń ogrodowych analizowanych w trakcie zajęć terenowych. K_W18

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student identyfikuje styl danego ogrodu w trakcie zajęć terenowych oraz nakreśla jego podstawowe elementy. K_U08
2. Student posługuje się pojęciami właściwymi dla historii sztuki ogrodowej. K_U02
3. Student analizuje plany historycznych ogrodów i na ich podstawie formułuje własne opinie. K_U12
4. Student ocenia uwarunkowania przyrodnicze, ideologiczne i estetyczne wybranych założeń ogrodowych. K_U03
5. Student przeprowadza proste analizy historycznych powiązań widokowych i kompozycyjnych w terenie. K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykorzystuje historyczne ogrody w projektowaniu współczesnych obiektów architektury krajobrazu. K_K05
2. Student dostrzega wartość kulturową, historyczną i poznawczą dawnych kompozycji ogrodowych Lubelszczyzny. K_K05.
Metody dydaktyczne
Praca w terenie.
Praca w grupach.
Analiza krytyczna historycznych kompozycji ogrodowych i parkowych.
Dyskusja.
Wykonywanie uproszczonej metody waloryzacji układu kompozycyjnego i przestrzennego wybranych ogrodów.

Niezbędne pomoce dydaktyczne:
autobus turystyczny,
plany historycznych założeń ogrodowych
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja historycznych założeń ogrodowych, które są przykładami określonych cech stylowych i epok historycznych. Zapoznanie z kompozycją geometryczną ( zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich w Kozłówce), z kompozycją swobodną (zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach), kompozycją złożoną (park uzdrowiskowy w Nałęczowie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sprawozdanie z zajęć terenowych w formie opisowej i prezentacji multimedialnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa, 295p.
2.Fijałkowski D., Kseniak M. 1982. Parki wiejskie Lubelszczyzny – stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna. Wyd. PWN, Warszawa, 410p.
3.Goliński S. 2005. Puławy. Park- jego dzieje, oblicze i świat roślin. Ogród Puławski. Zeszyt 4. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, IUNG, Puławy.
4.Majdecki L. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 928p.
5.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
6.Rolska-Boruch I. 2003. Domy pańskie na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, RW KUL, Lublin.

Inne pomoce dydaktyczne:
Kartony, ołówki i gumki, skoroszyty
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem