Rysunek odręczny (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Cel obejmuje przede wszystkim naukę wnikliwej obserwacji i analizy zjawisk
C2- oraz wykonywanie prac rysunkowych w różnych formatach i technikach w warunkach plenerowych.
Wymagania wstępne
- W1 podstawowa wiedza z zakresu rysunku odręcznego perspektywicznego
- W2 podstawowa wiedza o barwach
- W3 podstawowa umiejętność pracy technikami: pastele suche, oil pastele
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Kompetencje społeczne
K_K01 rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Umiejętności
K_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U09 umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10 ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
Wiedza
K_W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
Metody dydaktyczne
Zajęcia plenerowe.
Metody dialogowe, warsztatowe -praktyczne ćwiczenia – rysunki, malunki , szkice, korekty.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Materiały rysunkowe, malarskie, aparat fotograficzny
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć:
Odwzorowanie roślin, zwierząt i krajobrazu w pracach rysunkowych. Wnętrze krajobrazowe. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Detal architektoniczny, przyrodniczy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
na ocenę bardzo dobrą
student wykonał wszystkie zadane prace w sposób estetyczny, zaznaczając na nich swój znaczący potencjał twórczy, z wykorzystaniem znajomości treści przedstawionych na wykładzie. Wykazał duże zaangażowanie i aktywność.
na ocenę dobrą:
student wykonał wszystkie zadane prace w sposób prawidłowy, wykorzystując znajomość treści podanych na wykładzie. Estetyka prac nie budzi zastrzeżeń .Wykazał aktywność i był zaangażowany.
na ocenę dostateczną:
Student wykonał wszystkie zadane prace o niezbyt wysokiej jakości merytorycznej i estetycznej.
na ocenę niedostateczną:
student nie spełnia minimalnych warunków zaliczenia na ocenę dostateczną
Student obowiązany jest do pełnego uczestnictwa w zajęciach terenowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Hobby, które może być sztuką - Rysowanie - Stan Smith, wyd. Świat Książki 2000
Jak rysować - Jose M.Parramon, wyd. Ossolineum 1993
Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie - H&J Samujłło, wyd. Arkady 1977
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Jak rysować w perspektywie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i kompozycja - wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i aksonometria - Reiner Thomae, wyd. Arkady 1998
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996
Światło i cień - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2001
Jak malować - J.M.Parramon, wyd.Ossolineum 1993
Jak powstaje kolor - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1988
Jak rysować postacie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1996
Jak rysować kredkami - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1995
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe i malarskie.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem