Biologia roślin (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - znajomość zasad stosowania nomenklatury botanicznej
C2 - znajomość podstawowych zagadnień dotyczących budowy, rozwoju i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych
C3 - znajomość metod rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin
C4 - znajomość wybranych reakcji i przystosowań roślin do zróżnicowanych warunków środowiska
Wymagania wstępne
podstawowe wiadomości z biologii - zakres szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student:
1. Rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych oraz definiuje i charakteryzuje tkanki roślinne K_W01, K_W07, K_W08
2. Definiuje typy ruchów oraz formy życiowe roślin K_W06 , K_W07, K_W08
3. rozpoznaje wybrane gatunki roślin i klasyfikuje je do odpowiednich jednostek systematycznych; KW_01 , K_W07, K_W08
4. Zna podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin K_W04, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. Prezentuje i przedstawia graficznie organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych K_U01
2. Łączy budowę organów roślinnych z ich funkcją K_U01
3. Dobiera odpowiednie metody rozmnażania (wegetatywnego i generatywnego) roślin i potrafi je zastosować K_U13
4. analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin K_U03, K_U12, K_U13
5. Posługuje się nomenklaturą botaniczną K_U02
6. Prawidłowo sporządza zielnik K_U13

KOMPETENCJE
Student:
1. Dostrzega walory środowiska naturalnego K_05
2. Angażuje się w proces kształcenia K_K01
3. Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu K_K04, K_05
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
praca z żywymi i suszonymi okazami roślin,
praca z mikroskopami stereoskopowymi, dyskusja,
prezentacja filmów

Pomoce dydaktyczne: Komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, magnetowid, fotografie i ryciny, filmy VHS i DVD, mikroskop stereoskopowy, żywe i zielnikowe okazy roślin
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady nazewnictwa botanicznego i podstawy systematyki roślin – aspekt praktyczny
3. Tkanki roślinne
4. Budowa morfologiczna i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych roślin
5. Oddziaływanie czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin
6. Metody wegetatywnego i generatywnego rozmnażania roślin
7. Ogólne zasady uprawy roślin – elementy szkółkarstwa
8. Zasady sporządzania zielników
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
Student:
(W) znakomicie rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje wszystkich organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych; definiuje oraz charakteryzuje wszystkie typy tkanek roślinnych; definiuje i charakteryzuje wszystkie typy ruchów oraz formy życiowe roślin; wskazuje znakomicie podstawowe zasady wykonywania zielnika; zna w pełni podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) znakomicie prezentuje i właściwie rysuje wszystkie wymagane organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych; umie właściwie połączyć budowę wszystkich organów roślinnych z ich funkcją; stosuje wszystkie wymagane metody wegetatywnego rozmnażania roślin; znakomicie analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin; fachowo i bezbłędnie posługuje się nomenklaturą botaniczną; umiejętnie i zgodnie z wszystkimi zasadami sporządza zielnik
(K) w pełni dostrzega walory środowiska naturalnego; angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach; dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA DOBRA
Student:
(W) poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje wszystkich organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych; definiuje oraz charakteryzuje większość typów tkanek roślinnych; poprawnie definiuje i charakteryzuje większość typów ruchów oraz form życiowych roślin; wskazuje poprawnie podstawowe zasady wykonywania zielnika; zna częściowo podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) prawidłowo prezentuje i poprawnie rysuje większość organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych; stosuje prawidłowo większość metod wegetatywnego rozmnażania roślin; prawidłowo analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin; prawidłowo posługuje się nomenklaturą botaniczną; poprawnie sporządza zielnik zachowując zasady.
(K) dostrzega walory środowiska naturalnego; angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach; dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

OCENA DOSTATECZNA
Student
(W) częściowo rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje niektórych organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych; definiuje oraz charakteryzuje niektóre typy tkanek roślinnych; charakteryzuje niektóre typy ruchów oraz form życiowych roślin; wskazuje częściowo podstawowe zasady wykonywania zielnika; zna fragmentarycznie podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) połowicznie prezentuje i rysuje niektóre organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych; stosuje prawidłowo niektóre metody wegetatywnego rozmnażania roślin; częściowo analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin; posługuje się w zakresie podstawowym nomenklaturą botaniczną; sporządza zielnik
(K) częściowo dostrzega walory środowiska naturalnego; w niewielkim stopniu angażuje się w proces kształcenia i wykazuje niewielką aktywność na zajęciach; dostrzega w niewielkim stopniu znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Student:
(W) nie rozpoznaje i nie charakteryzuje budowy morfologicznej i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych; nie definiuje oraz nie charakteryzuje typów tkanek roślinnych; nie charakteryzuje typów ruchów oraz form życiowych roślin; nie objaśnia podstawowych zasad wykonywania zielnika; nie zna podstaw standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) nie prezentuje i nie rysuje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych; nie stosuje metod wegetatywnego rozmnażania roślin; nie analizuje i nie interpretuje wpływu oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin; nie posługuje się w żadnym zakresie nomenklaturą botaniczną; nie sporządza zielnika.
(K) nie dostrzega walorów środowiska naturalnego; nie angażuje się w proces kształcenia, nie wykazuje aktywności na zajęciach; nie dostrzega znaczenia przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
1. kolokwia pisemne
2. samodzielne poprawne wykonanie zielnika i oddanie go we wskazanym terminie
3. aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowywanie się do zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Szweykowska A, Szwejkowski J. 2005. Botanika. Morfologia - tom I, Systematyka - tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Jasnowska J, Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin;
Tołpa S., Radomski J. 1982. Botanika. PWRiL, Warszawa;
Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Mowszowicz J. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Mowszowicz J. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę