Biologia roślin (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - znajomość zasad stosowania nomenklatury botanicznej
C2 - znajomość podstawowych zagadnień dotyczących budowy, rozwoju i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych
C3 - znajomość metod rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin
C4 - znajomość wybranych reakcji i przystosowań roślin do zróżnicowanych warunków środowiska
Wymagania wstępne
podstawowe wiadomości z biologii - zakres szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student:
1. Rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych oraz definiuje i charakteryzuje tkanki roślinne K_W01, K_W07, K_W08
2. Definiuje typy ruchów oraz formy życiowe roślin K_W06 , K_W07, K_W08
3. rozpoznaje wybrane gatunki roślin i klasyfikuje je do odpowiednich jednostek systematycznych; KW_01 , K_W07, K_W08
4. Zna podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin K_W04, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. Prezentuje i przedstawia graficznie organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych K_U01
2. Łączy budowę organów roślinnych z ich funkcją K_U01
3. Dobiera odpowiednie metody rozmnażania (wegetatywnego i generatywnego) roślin i potrafi je zastosować K_U13
4. analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin K_U03, K_U12, K_U13
5. Posługuje się nomenklaturą botaniczną K_U02
6. Prawidłowo sporządza zielnik K_U13

KOMPETENCJE
Student:
1. Dostrzega walory środowiska naturalnego K_05
2. Angażuje się w proces kształcenia K_K01
3. Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu K_K04, K_05
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
praca z żywymi i suszonymi okazami roślin,
praca z mikroskopami stereoskopowymi, dyskusja,
prezentacja filmów

Pomoce dydaktyczne: Komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, magnetowid, fotografie i ryciny, filmy VHS i DVD, mikroskop stereoskopowy, żywe i zielnikowe okazy roślin
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady nazewnictwa botanicznego i podstawy systematyki roślin – aspekt praktyczny
3. Tkanki roślinne
4. Budowa morfologiczna i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych roślin
5. Oddziaływanie czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin
6. Metody wegetatywnego i generatywnego rozmnażania roślin
7. Ogólne zasady uprawy roślin – elementy szkółkarstwa
8. Zasady sporządzania zielników
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
Student:
(W) – Znakomicie rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje wszystkich organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych. Definiuje oraz charakteryzuje wszystkie typy tkanek roślinnych. Definiuje i charakteryzuje wszystkie typy ruchów oraz formy życiowe roślin. Wskazuje znakomicie podstawowe zasady wykonywania zielnika. Zna w pełni podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) – Znakomicie prezentuje i właściwie rysuje wszystkie wymagane organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.
Umie właściwie połączyć budowę wszystkich organów roślinnych z ich funkcją.
Stosuje wszystkie wymagane metody wegetatywnego rozmnażania roślin.
Znakomicie analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin
Fachowo i bezbłędnie posługuje się nomenklaturą botaniczną.
Umiejętnie i zgodnie z wszystkimi zasadami sporządza zielnik
(K) – W pełni dostrzega walory środowiska naturalnego.Angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA DOBRA
Student:
(W) - Poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje wszystkich organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych. Definiuje oraz charakteryzuje większość typów tkanek roślinnych. Definiuje i charakteryzuje większość typów ruchów oraz form życiowych roślin. Wskazuje poprawnie podstawowe zasady wykonywania zielnika. Zna częściowo podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin
(U) – Prawidłowo prezentuje i poprawnie rysuje większość organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.
Stosuje prawidłowo większość metod wegetatywnego rozmnażania roślin.
Prawidłowo analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin
Prawidłowo posługuje się nomenklaturą botaniczną. Poprawnie sporządza zielnik zachowując zasady.
(K) Dostrzega walory środowiska naturalnego Angażuje się w proces kształcenia, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Dostrzega znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA DOSTATECZNA
Student
(W) - Częściowo rozpoznaje i charakteryzuje budowę morfologiczną i funkcje niektórych organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych. Definiuje oraz charakteryzuje niektóre typy tkanek roślinnych. Charakteryzuje niektóre typy ruchów oraz form życiowych roślin.Wskazuje częściowo podstawowe zasady wykonywania zielnika. Zna fragmentarycznie podstawy standardów szkółkarskich w produkcji roślin

(U) – Połowicznie prezentuje i rysuje niektóre organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych.Stosuje prawidłowo niektóre metody wegetatywnego rozmnażania roślin. Częściowo analizuje i interpretuje wpływ oddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin
Posługuje się w zakresie podstawowym nomenklaturą botaniczną. Sporządza zielnik

(K) – Częściowo dostrzega walory środowiska naturalnego W niewielkim stopniu angażuje się w proces kształcenia i wykazuje niewielką aktywność na zajęciach Dostrzega w niewielkim stopniu znaczenie przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Student:
(W) – Nie rozpoznaje i nie charakteryzuje budowy morfologicznej i funkcji organów wegetatywnych i generatywnych.Nie definiuje oraz nie charakteryzuje typów tkanek roślinnych. Nie charakteryzuje typów ruchów oraz form życiowych roślin.Nie objaśnia podstawowych zasad wykonywania zielnika. Nie zna podstaw standardów szkółkarskich w produkcji roślin

(U) – nie prezentuje i nie rysuje organów wegetatywnych i generatywnych roślin nasiennych.Nie stosuje metod wegetatywnego rozmnażania roślin. Nie analizuje i nie interpretuje wpływ uoddziaływania wybranych czynników środowiskowych na funkcjonowanie i reakcje roślin Nie posługuje się w żadnym zakresie nomenklaturą botaniczną. Nie sporządza zielnika.

(K) – nie dostrzega walorów środowiska naturalnego. Nie angażuje się w proces kształcenia, nie wykazuje aktywności na zajęciach. Nie dostrzega znaczenia przyrodniczych aspektów działalności architekta krajobrazu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
1. kolokwia pisemne
2. samodzielne poprawne wykonanie zielnika i oddanie go we wskazanym terminie
3. aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowywanie się do zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Szweykowska A, Szwejkowski J. 2005. Botanika. Morfologia - tom I, Systematyka - tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Jasnowska J, Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. Brasika, Szczecin;
Tołpa S., Radomski J. 1982. Botanika. PWRiL, Warszawa;
Broda B. 2002. Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Mowszowicz J. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. Podręcznik dla studentów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Broda B., Mowszowicz J. 2000. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa;
Mowszowicz J. 1985. Przewodnik do oznaczani krajowych roślin zielarskich. PWRiL, Warszawa;
Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę