Fizjografia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lidiya Dubis
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studenta z zasadami pozyskiwania, weryfikacji, systematyzacji i analizy informacji dotyczących stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
C2 – Wypracowanie praktycznej umiejętności waloryzacji i analizy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
C3 – Wypracowanie praktycznej umiejętności wykonania opracowań ekofizjograficznych dla jednostek administracyjnych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość geografii fizycznej z zakresu programu liceum ogólnokształcącego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student charakteryzuje poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, zna kryteria ich klasyfikacji i oceny. – K_W04.
2. Student objaśnia podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego i wymienia zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu. – K_W01,
K_W07, K_W08, K_W10.
3. Student stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych. – K_W09, K_W14.
4. Student zna zasady wykonania opracowań ekofizjograficznych. – K_W15, K_W16.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne)
do opisu i charakterystyki głównych komponentów środowiska przyrodniczego. – K_U01.
2. Student dobiera, weryfikuje i analizuje informacje niezbędne do wykonywania opracowań ekofizjograficznych oraz innych opracowań dotyczących analizy stanu i ochrony środowiska przyrodniczego. – K_U01, K_U08.
3. Wykorzystuje wiedze o komponentach środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu. – K_U03, K_U013.
4. Student planuje etapy prac dotyczących oceny i analizy stanu głównych komponentów środowiska przyrodniczego. – K_U16.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie i określa priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. –K_K06.
2. Student potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe. – K_K02, K_K04, K_K05.
Metody dydaktyczne
1. Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
2. Analiza map i materiałów tematycznych dotyczących głównych komponentów środowiska przyrodniczego.
3. Zastosowanie metody bonitacji punktowej dla waloryzacji komponentów środowiska przyrodniczego.
4. Samodzielna praca studenta przy wykonaniu opracowań ekofizjograficznych z wykorzystaniem metod graficznych, opisowych i kartograficznych.
5. Korekta wykonanych podczas ćwiczeń zadań.
6. Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Wykonywanie charakterystyki i analizy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego wybranych terenów Polski z wykorzystaniem tematycznych map: geologicznych, hydrologicznych, topograficznych, geomorfologicznych, klimatycznych i innych.
2. Waloryzacja komponentów środowiska przyrodniczego metodą bonitacji punktowej (na przykładzie jednostek administracyjnych Polski).
3. Charakterystyka środowiska przyrodniczego w mieście. Waloryzacja i bonitacja środowiska miejskiego.
4. Wykonywanie opracowań fizjograficznych dotyczących komponentów środowiska przyrodniczego konkretnego obszaru. Dyskusja nad wykonanymi opracowaniami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student bezbłędnie wymienia i szczegółowo charakteryzuje poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, rozumie zasady ich klasyfikacji. Zna, dobiera i stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do opisu, charakterystyki i analizy głównych komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera, weryfikuje i analizuje informacje niezbędne do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student rozumie i określa priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA DOBRA
(W) Student wymienia i charakteryzuje komponenty środowiska przyrodniczego, wymienia zasady ich klasyfikacji. Zna i stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki głównych komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera i analizuje informacje do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych . i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student wymienia i częściowo charakteryzuje komponenty środowiska przyrodniczego, i nie wymienia zasady ich klasyfikacji. Zna, ale nie umie zastosować metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera, ale nie umie przeanalizować informacje do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student częściowo rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych, ale nie ma odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy i nie może scharakteryzować komponenty środowiska przyrodniczego. Nie zna i nie umie stosować metody waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student nie umie wykorzystać mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki komponentów środowiska przyrodniczego. Nie umie przeanalizować informacje niezbędnych do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student nie rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Nie potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych . Student nie posiada odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
1. Wykonanie wszystkich zadanych w trakcie semestru prac dotyczących analizy i oceny głównych komponentów środowiska przyrodniczego wybranego terenu.
2. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego wybranego obszaru, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji.
3. Testy oraz kolokwium ustne.

Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu, brane są pod uwagę również aktywność na ćwiczeniach oraz aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Starkel L.(red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicz, PWN, Warszawa, 1999.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Geografia+Polski.+%C5%9Arodowisko+przyrodnicze&theme=kul
2. Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Fizjografia+urbanistyczna&theme=kul
3. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Przyrodnicze+podstawy+gospodarowania+przestrzeni%C4%85&theme=kul
4. Liszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:616371&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Kistowski M. 2003. Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
6. Bródka S., (red.). 2010. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Praktyczne+aspekty+ocen+%C5%9Brodowiska+przyrodniczego&theme=kul
7. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
8. Geoportal krajowy: https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy.

Literatura uzupełniająca:
1. Baran-Zgłobicka B. 2011. Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
2. Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego. W skali 1:10 000., 2007. Państwowy Instytut geologiczny, Warszawa.
3. Richling A. (red.). 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
4.Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:254186&fromLocationLink=false&theme=kul
5.Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Fizjografia
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu