Fizjografia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego.
C2 – Przedstawienie relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
C3 – Poznanie cech głównych komponentów środowiska naturalnego Polski.
C4 – Poznanie podstaw prawnych, celów i zasad wykonywania opracowań ekofizjograficznych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość geografii fizycznej z zakresu programu liceum ogólnokształcącego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedze o poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentach środowiska przyrodniczego, wymienia zasady ich klasyfikacji. – K_W01, K_W04.
2. Student wymienia i analizuje główne cechy komponentów środowiska przyrodniczego Polski i charakteryzuje ich przestrzenny rozkład w granicach Państwa. – K_W04.
3. Student rozpoznaje i objaśnia relacji miedzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego oraz rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego. – K_W07, K_W08.
4. Student objaśnia podstawowe metody analizy stanu poszczególnych komponentów środowiska i formułuje zasady organizacji monitoringu. – K_W09.
5. Student rozpozna zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności gospodarczej oraz zna zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu. – K_W06, K_W14, K_W10.
6. Student zna podstawy prawne, cele i zasady wykonania opracowań ekofizjograficznych. –K_W15, K_W16.

UMIEJĘTNOŚCI
1.Student wymienia cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski. –K_U02, K_U03
2. Student zna specyfikę poszukiwania, dobierania i interpretacji niezbędnych informacji o abiotycznych i biotycznych komponentach środowiska przyrodniczego, może ją wykorzystać przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. – K_U01, K_U08
3. Student rozróżnia zmiany zachodzące w poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności gospodarczej. – K_U03
4. Student umie sporządzić opracowanie ekofizjograficzne i potrafi wykorzystać jego w procesie projektowania krajobrazu. – K_U12, K_U17


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student określa priorytety i dba o zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu. – K_K04, K_K05, K_K06.
2. Student chętny do pracy w zespołach i jest otwarty na zdobycie nowej wiedzy o cechach środowiska przyrodniczego i ich uwzględnienia w projektowaniu krajobrazu.. – K_K01, K_K02.
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną,
2. Prezentacja filmów.
3. Analiza przypadku.
4. Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Fizjografia – przedmiot, cel i zakres badań. Miejsce fizjografii wśród nauk przyrodniczych. Historyczny rozwój fizjografii. Kierunki i nurty w fizjografii. Badania uwzględniające ekorozwój.
2. Podstawy prawne gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Opracowanie fizjograficzne i inne. Dokumentacja sporządzana na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego. Źródła informacji przyrodniczej.
3. Klasyfikacja komponentów środowiska przyrodniczego, ich charakterystyka. Środowisko abiotyczne i biotyczne obszarów wiejskich i zurbanizowanych.
4. Procesy endo- i egzogeniczne i ich rola w kształtowaniu rzeźby terenu na obszarze Polski
5. Budowa geologiczna i grunty. Minerały i skały. Podział skał budujących skorupę ziemską. Definicja gruntu i podłoża budowlanego. Budowa geologiczna Polski.
6-7.Ukształtowanie powierzchni terenu. Charakterystyczne linie i morfometria rzeźby terenu. Znaczenie rzeźby terenu dla projektowania i innej działalności gospodarczej człowieka. Główne cechy ukształtowania powierzchni terenu Polski.
8. Rzeźba terenu i pokrywa glebowa jako istotne czynniki kształtujące charakter krajobrazu.
9-10. Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce. Cykl hydrologiczny, bilans wodny. Wpływ obszarów zurbanizowanych na stosunki wodne. Zaopatrzenia ludności w wodę.
11-13. Warunki klimatyczne. Klimat i pogoda. Mezoklimaty, topoklimaty i mikroklimaty. Cechy klimatu obszarów zurbanizowanych. Klimat akustyczny i mieszkaniowy. Klimat Polski.
14. Krajobrazy Polski. Typologia krajobrazów naturalnych i kulturowych. Funkcjonowanie krajobrazu.
15. Ocena środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student bezbłędnie wymienia i biegle charakteryzuje cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student biegle wymienia wszystkie cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływających na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i biegle analizuje zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student dba o uwzględnieniu cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA DOBRA
(W) Student wymienia i charakteryzuje większość cech poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student wymienia większość cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływających na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i objaśnia zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student dba o uwzględnieniu cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student wymienia i charakteryzuje niektóre cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i częściowo rozumie zasady funkcjonowania środowiska, jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student wymienia niektóre cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i częściowo objaśnia zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student częściowo uwzględnia cechy komponentów środowiska przyrodniczego oraz częściowo uwzględnia relacji zachodzące między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie wymienia i nie charakteryzuje główne cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i nie rozumie zasad funkcjonowania środowiska, jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student nie wymienia cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i nie objaśnia zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student nie uwzględnienia cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz nie uwzględnia relacji zachodzące między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
egzamin pisemny (w formie testów oraz otwartych pytań w zakresie wykładów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Literatura podstawowa i uzupeł
1. Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Fizjografia+urbanistyczna&theme=kul
2. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Przyrodnicze+podstawy+gospodarowania+przestrzeni%C4%85&theme=kul
4. Liszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:616371&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/GD015/xx002585858.jpg
5. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul

Literatura uzupełniająca:
1. Mizerski W., Orłowski S., 2005, Geologia historyczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:655794&fromLocationLink=false&theme=kul
2. Mizerski W., 2005, Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:364296&fromLocationLink=false&theme=kul
3. Kistowski M., 2003, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
4. Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:694505&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Mocek A., 2015, Gleboznawstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:665453&fromLocationLink=false&theme=kul
6. Bac S., Rojek M., 2012, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:687763&fromLocationLink=false&theme=kul
7. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2013, Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:730690&fromLocationLink=false&theme=kul
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin