Fizjografia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lidiya Dubis
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego.
C2 – Przedstawienie relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
C3 – Poznanie cech głównych komponentów środowiska naturalnego Polski.
C4 – Poznanie podstaw prawnych, celów i zasad wykonywania opracowań ekofizjograficznych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość geografii fizycznej z zakresu programu liceum ogólnokształcącego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedze o poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentach środowiska przyrodniczego, wymienia zasady ich klasyfikacji. – K_W01, K_W04.
2. Student wymienia i analizuje główne cechy komponentów środowiska przyrodniczego Polski i charakteryzuje ich przestrzenny rozkład w granicach Państwa. – K_W04.
3. Student rozpoznaje i objaśnia relacji miedzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego oraz rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego. – K_W07, K_W08.
4. Student objaśnia podstawowe metody analizy stanu poszczególnych komponentów środowiska i formułuje zasady organizacji monitoringu. – K_W09.
5. Student rozpozna zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności gospodarczej oraz zna zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu. – K_W06, K_W14, K_W10.
6. Student zna podstawy prawne, cele i zasady wykonania opracowań ekofizjograficznych. –K_W15, K_W16.

UMIEJĘTNOŚCI
1.Student wymienia cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski. –K_U02, K_U03
2. Student zna specyfikę poszukiwania, dobierania i interpretacji niezbędnych informacji o abiotycznych i biotycznych komponentach środowiska przyrodniczego, może ją wykorzystać przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. – K_U01, K_U08
3. Student rozróżnia zmiany zachodzące w poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności gospodarczej. – K_U03
4. Student umie sporządzić opracowanie ekofizjograficzne i potrafi wykorzystać jego w procesie projektowania krajobrazu. – K_U12, K_U17


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student określa priorytety i dba o zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu. – K_K04, K_K05, K_K06.
2. Student chętny do pracy w zespołach i jest otwarty na zdobycie nowej wiedzy o cechach środowiska przyrodniczego i ich uwzględnienia w projektowaniu krajobrazu.. – K_K01, K_K02.
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną,
2. Prezentacja filmów.
3. Analiza przypadku.
4. Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Fizjografia – przedmiot, cel i zakres badań. Miejsce fizjografii wśród nauk przyrodniczych. Historyczny rozwój fizjografii. Kierunki i nurty w fizjografii. Badania uwzględniające ekorozwój.
2. Podstawy prawne gospodarowania środowiskiem przyrodniczym. Opracowanie fizjograficzne i inne. Dokumentacja sporządzana na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego. Źródła informacji przyrodniczej.
3. Klasyfikacja komponentów środowiska przyrodniczego, ich charakterystyka. Środowisko abiotyczne i biotyczne obszarów wiejskich i zurbanizowanych.
4. Procesy endo- i egzogeniczne i ich rola w kształtowaniu rzeźby terenu na obszarze Polski
5. Budowa geologiczna i grunty. Minerały i skały. Podział skał budujących skorupę ziemską. Definicja gruntu i podłoża budowlanego. Budowa geologiczna Polski.
6-7.Ukształtowanie powierzchni terenu. Charakterystyczne linie i morfometria rzeźby terenu. Znaczenie rzeźby terenu dla projektowania i innej działalności gospodarczej człowieka. Główne cechy ukształtowania powierzchni terenu Polski.
8. Rzeźba terenu i pokrywa glebowa jako istotne czynniki kształtujące charakter krajobrazu.
9-10. Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce. Cykl hydrologiczny, bilans wodny. Wpływ obszarów zurbanizowanych na stosunki wodne. Zaopatrzenia ludności w wodę.
11-13. Warunki klimatyczne. Klimat i pogoda. Mezoklimaty, topoklimaty i mikroklimaty. Cechy klimatu obszarów zurbanizowanych. Klimat akustyczny i mieszkaniowy. Klimat Polski.
14. Krajobrazy Polski. Typologia krajobrazów naturalnych i kulturowych. Funkcjonowanie krajobrazu.
15. Ocena środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student bezbłędnie wymienia i biegle charakteryzuje cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student biegle wymienia wszystkie cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływających na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i biegle analizuje zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student dba o uwzględnieniu cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA DOBRA
(W) Student wymienia i charakteryzuje większość cech poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i rozumie zasady funkcjonowania środowiska jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student wymienia większość cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływających na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i objaśnia zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student dba o uwzględnieniu cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz zachowaniu relacji zachodzących między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student wymienia i charakteryzuje niektóre cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i częściowo rozumie zasady funkcjonowania środowiska, jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student wymienia niektóre cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i częściowo objaśnia zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student częściowo uwzględnia cechy komponentów środowiska przyrodniczego oraz częściowo uwzględnia relacji zachodzące między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie wymienia i nie charakteryzuje główne cechy poszczególnych (abiotycznych i biotycznych) komponentów środowiska przyrodniczego i nie rozumie zasad funkcjonowania środowiska, jako złożonego systemu przyrodniczego.
(U) Student nie wymienia cechy komponentów środowiska przyrodniczego wpływające na przestrzenną dyferencjacje krajobrazów Polski i nie objaśnia zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne kraju.
(K) Student nie uwzględnienia cech komponentów środowiska przyrodniczego oraz nie uwzględnia relacji zachodzące między komponentami środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
egzamin pisemny (w formie testów oraz otwartych pytań w zakresie wykładów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Literatura podstawowa i uzupeł
1. Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Fizjografia+urbanistyczna&theme=kul
2. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Przyrodnicze+podstawy+gospodarowania+przestrzeni%C4%85&theme=kul
4. Liszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:616371&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Liszewski S. (red.), 2008, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/GD015/xx002585858.jpg
5. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul

Literatura uzupełniająca:
1. Mizerski W., Orłowski S., 2005, Geologia historyczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:655794&fromLocationLink=false&theme=kul
2. Mizerski W., 2005, Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:364296&fromLocationLink=false&theme=kul
3. Kistowski M., 2003, Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
4. Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:694505&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Mocek A., 2015, Gleboznawstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:665453&fromLocationLink=false&theme=kul
6. Bac S., Rojek M., 2012, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:687763&fromLocationLink=false&theme=kul
7. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2013, Hydrologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:730690&fromLocationLink=false&theme=kul
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO » Fizjografia
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
K_K02potrafi pracować w zespole, w tym kierować jego pracami
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_K04jest świadom odpowiedzialności architekta krajobrazu za podejmowane decyzje zawodowe
K_K05ma świadomość znaczenia przyrodniczych, historycznych, społeczno-kulturalnych i filozoficznych aspektów działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_K06ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju
K_K07ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
K_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla architektury krajobrazu
K_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
K_U03dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych dla architektury krajobrazu technik
K_U04podejmuje działania i zadania inżynierskie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, narzędzi i materiałów, niezbędnych do projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
K_U05rozwiązuje zaistniałe problemy zawodowe dostrzegając wady i zalety podejmowanych działań
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U09Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych
K_U10ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobistego
K_U11zna zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialnie nadzoruje przebieg procesów inżynierskich w budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
K_U12potrafi planować i przeprowadzać pomiary i obserwacje, w zakresie działań architektury krajobrazu oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące obiekty architektury krajobrazu
K_U16potrafi zaplanować etapy postępowania projektowego i wykonawczego zadań inżynierskich oraz posiada umiejętność kontrolowania i koordynowania tych prac
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_U18potrafi zaprojektować elementy ogrodowe i parkowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych, metod, technik i narzędzi
K_U19potrafi zaprojektować obiekty architektury krajobrazu korzystając z branżowego oprogramowania
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W05ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną w działaniach podejmowanych przez architekta krajobrazu
K_W06ma ogólną wiedzą na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W07ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i znaczenia jego komponentów
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W09wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów stosowanych w architekturze krajobrazu pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody, także w celu poprawy jakości życia człowieka
K_W10ma elementarną wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu
K_W11zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W12zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W16ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie architektury krajobrazu
K_W17zna typowe technologie inżynierskie w zakresie architektury krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu
K_W19ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnowania oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu, budownictwa i materiałoznawstwa w zakresie architektury krajobrazu
K_W20ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i kształtowania krajobrazu