Rysunek odręczny (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka podstawowych zasad rysunku odręcznego ,
C2 Nauka podstawowych zasad rysunku perspektywicznego plenerowego.
C3 Wprowadzenie nowych technik( węgiel, pastel)
C4 Wprowadzenie podstaw pracy z kolorem.
Wymagania wstępne
W1- podstawowa umiejętność rysowania
W2- podstawowa wiedza zasad rysunku perspektywicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02- Student ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

UMIEJĘTNOŚC
IK_U09 Umie posługiwać się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny i multimedialny. Praca przy sztaludze nawiązująca do tematu wykładu. Dyskusja i korekta prac w czasie zajęć. Omawianie prac zadanych do domu uzupełniających warsztat rysunkowy i ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz nabywanie wprawności w operowaniu nowymi technikami: węgiel, pastelWymagania dotyczące pomocy dydaktycznych komputer, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Kompozycja. Podstawy oraz rodzaje perspektywy. Kreska, światłocień, kontrast, walor. materia, faktura, kształt. Kolor – technika: węgiel, pastel, akwarela. Martwa natura. Świat roślin i zwierząt. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Rysunek z wyobraźni. Detal architektoniczny, przyrodniczy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
na ocenę bardzo dobrą
student wykonał wszystkie zadane prace w sposób estetyczny, zaznaczając na nich swój znaczący potencjał twórczy, z wykorzystaniem znajomości treści przedstawionych na wykładzie. Wykazał duże zaangażowanie i aktywność.
na ocenę dobrą:
student wykonał wszystkie zadane prace w sposób prawidłowy, wykorzystując znajomość treści podanych na wykładzie. Estetyka prac nie budzi zastrzeżeń .Wykazał aktywność i był zaangażowany.
na ocenę dostateczną:
Student wykonał wszystkie zadane prace o niezbyt wysokiej jakości merytorycznej i estetycznej.
na ocenę niedostateczną:
student nie spełnia minimalnych warunków zaliczenia na ocenę dostateczną
Student może opuścić 3 zajęcia w tym 2 usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Hobby, które może być sztuką - Rysowanie - Stan Smith, wyd. Świat Książki 2000
Jak rysować - Jose M.Parramon, wyd. Ossolineum 1993
Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie - H&J Samujłło, wyd. Arkady 1977
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Jak rysować w perspektywie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i kompozycja - wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i aksonometria - Reiner Thomae, wyd. Arkady 1998
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996
Światło i cień - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2001
Jak malować - J.M.Parramon, wyd.Ossolineum 1993
Jak powstaje kolor - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1988
Jak rysować postacie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1996
Jak rysować kredkami - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1995
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe, malarskie, sztalugi, prezentacja multimedialna.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę