Rysunek odręczny (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nauka podstawowych zasad rysunku odręcznego , perspektywicznego, plenerowego.
Wprowadzenie nowych technik( węgiel, pastel) i podstaw pracy z kolorem.
Wymagania wstępne
podstawowa umiejętność rysowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_W02 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z architekturą krajobrazu oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

UMIEJĘTNOŚCI K_U09 Student posługuje się właściwymi technikami artystycznymi w trakcie tworzenia prac projektowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)K_K01 Student wykazuje potrzebę własnego rozwoju i rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnienia
prezentacja przykładów, modeli
sporządzanie prac rysunkowych i plastycznych ,
szkicowanie z pamięci ; z wyobraźni ; z modelu
praca indywidualna i w grupach
korekty
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć: Wprowadzenie do rysunku odręcznego. Kompozycja. Podstawy oraz rodzaje perspektywy. Kreska, światłocień, kontrast, walor. materia, faktura, kształt. Kolor – technika: węgiel, pastel, akwarela. Martwa natura. Świat roślin i zwierząt. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Rysunek z wyobraźni.Detal architektoniczny, przyrodniczy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student operuje podstawową wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i dużych umiejętności warsztatowych.
(U) Student umiejętnie posługuje się właściwymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student reprezentuje postawę potrzeby własnego rozwoju i rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych.

OCENA DOBRA
(W) Student operuje podstawową wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student posługuje się właściwymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student reprezentuje postawę potrzeby własnego rozwoju i rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student w ograniczonym zakresie operuje wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student w ograniczonym zakresie posługuje się prostymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student w ograniczonym zakresie rozumie potrzeby własnego rozwoju i częściowo poznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie operuje wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z AK z uwzględnieniem właściwych środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
(U) Student nie posługuje się prostymi technikami w trakcie tworzenia prac rysunkowych
(K) Student nie rozumie potrzeby własnego rozwoju i nie rozpoznaje możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie kompetencji osobistych , zawodowych i społecznych

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
prezentacja prac artystycznych B2,A4
aktywne uczestnictwo na ćwiczeniach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996

Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe, malarskie, sztalugi, prezentacja multimedialna.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę