Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z różnymi filozoficznymi koncepcjami kultury oraz założeniami filozoficznymi leżącymi u ich podstaw
C2. Nabycie umiejętności analizowania tekstów z zakresu teorii i filozofii kultury
C3. Nabycie zdolności dyskutowania złożonych problemów dotyczących związku między kulturą a filozofią oraz założeń filozoficznych leżących u podstaw różnych teorii i filozofii kultury
Wymagania wstępne
Minimalna znajomość zagadnień z zakresu filozofii kultury.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- W_01 zna i rozumie rolę założeń filozoficznych w dyskursie na temat kultury i różnych wytworów kulturowych W01, W02
- W_02 zna terminologię filozoficzną w odniesieniu do filozofii kultury W03, W04
- W_03 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wiodących stanowisk filozoficznych w zakresie filozofii kultury, zna jej metodologię W05, W06

UMIEJĘTNOŚCI
- U_01 posiada umiejętność analizy i oceny dyskusji i sporów dotyczących problematyki związanej z kulturą oraz założeń filozoficznych leżących u ich podstaw U01
- U_02 potrafi argumentować w mowie i piśmie własne stanowisko, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną i wyciągając wnioski U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- K_01 jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i animowania życia kulturalnego, rozumiejąc rolę filozofii w tworzeniu i odbieraniu kultury K01, K03, K04
Metody dydaktyczne
W_01 Wykład Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
W_02 Praca z tekstem Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
W_03 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
K_01 Praca w grupach w różnych rolach Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć analizowane są teksty źródłowe i opracowania z zakresu filozofii kultury, na podstawie których wyciągane są wnioski dotyczące prezentowanych w nich teorii kultury, definicji kultury, celów kultury, roli kultury w życiu człowieka, rozumienia dziedzin kultury i ich wzajemnych relacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Rozumiejąca umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, z zachowaniem kultury logicznej i metodologicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa
M. A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury; Człowiek w kulturze, Człowiek jako osoba;
P. Tarasiewicz, Osoba jako kryterium badań nad kulturą;
H. Kiereś, Sztuka w kulturze, Co zagraża sztuce, Człowiek i sztuka, Człowiek i cywilizacja;
Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia;
P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, Nauka w kulturze, Etyka dramat życia moralnego;
I. Chłodna-Błach, Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę.

- Literatura uzupełniająca:
Hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii;
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem