Filozofia kultury i sztuki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C.1 zapoznanie się z różnymi koncepcjami kultury i sztuki w wymiarze historycznym i systemowym
C.2 nabycie umiejętności analizowania tekstów z zakresu teorii kultury i sztuki
C.3 nabycie umiejętności analizowania tekstów kulturowych i artystycznych
Wymagania wstępne
Minimalna znajomość kultury i sztuki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna terminologię polską i angielską w zakresie przedmiotu zajęć W03, W04
W_02 Ma ułożoną wiedzę ogólną w sprawie głównych stanowisk filozoficznych w zakresie kultury i sztuki oraz ich teorii W05, W06
W_03 Orientuje się w znaczeniu terminologii filozoficznej potrzebnej do wyjaśniania zjawisk artystycznych i kulturowych W09


UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie filozofii, kultury, filozofii sztuki i filozofii kultury oraz metafizyki U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Potrafi uzasadnić, dlaczego filozofia kultury i sztuki jest ważna w życiu społecznym, zwłaszcza w zakresie podniesienia jakości poziomu kształcenia i kultury wysokiej K03
K_02 Jest przygotowany do zainteresowania się i wypowiadania się na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych K04
Metody dydaktyczne
WIEDZA
Odpowiedź ustna Ocena odpowiedzi ustnej
Odpowiedź ustna Ocena odpowiedzi ustnej
Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
UMIEJĘTNOŚCI
Odpowiedź ustna Karta oceny pracy w grupie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Praca w grupach w różnych rolach Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć analizowane są teksty klasyczne z zakresu filozofii, w ramach których ukazywane są różne koncepcje kultury będące wynikiem różnych koncepcji natury. A z kolei koncepcje natury zależą od przyjętego systemu filozoficznego. W grę wchodzą teksty takich autorów lub nurtów jak Arystoteles, sofiści, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Kant, neokantyzm, Sartre, Cassirer, M. A. Krąpiec. Kultura albo uzupełnia naturę, albo ją zastępuje, albo ją niszczy, zajmując jej miejsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Odpowiedź ustna, obserwacja, analiza
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury; Człowiek w kulturze, Człowiek jako osoba;
H. Kiereś, Sztuka w kulturze, Co zagraża sztuce, Człowiek i sztuka, Człowiek i cywilizacja;
Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia;
P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, Nauka w kulturze, Etyka dramat życia moralnego;
Literatura uzupełniająca: Hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii;
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych