Mnemotechnika (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności: skutecznego uczenia się i zapamiętywania, efektywnego wykorzystywania czasu, zwiększania i rozwijania inteligencji językowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Główne prawa funkcjonowania pamięci, wyobraźni, mózgu; 2. Etapy zapamiętywania; 3. Terminologia i rodzaje pamięci; 4. Mechanizmy zapamiętywania: mapy myśli, słowa-klucze, zakładkowa metoda zapamiętywania, łańcuchowa metoda skojarzeń, fonetyczny alfabet cyfrowy, technika słów zastępczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe, metody warsztatowe, metoda projektów, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca z tekstem, praca w grupie, gry dydaktyczne.
Zaliczenie wskazanych ćwiczeń.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: Z. Brześkiewicz, Doskonalenie pamięci, Warszawa 1996; M. Szurawski, Pamięć, Łódź 2009; M. Szurawski, Pamięć na całe życie, Łódź 2009; H. Alder, Jak podwyższyć swoją inteligencję, Warszawa 2000; A. Baddeley, Pamięć. Poradnik użytkownika, Warszawa 1998; D. Beaver, Jak uaktywnić umysł, Warszawa 1999; R. Fisher, Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999; D. Herrmann, Super Memory, London 1995; S. Lehrl, Trening pamięci, Katowice 2000; D. O’Brien, Sztuka zapamiętywania, Warszawa 2001; H. Ruchlis, Jak myśleć logicznie, Warszawa 1999; J. Vetulani, Jak usprawnić pamięć, Liszki 1998; F. Żurakowski, Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa 2000.
Bibliografia uzupełniająca: V. Birkenbihl, Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Katowice 1999; Z. Brześkiewicz, Superczytanie, Warszawa 1996; Z. Brześkiewicz, Superpamięć, Warszawa 1995; Z. Brześkiewicz, Superumysł. Jak uczyć się coraz szybciej, Warszawa 1994.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę