Koncepcja osoby w psychologii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Piotr Oleś
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie i krytyczna refleksja nad koncepcjami człowieka obecnymi we współczesnej psychologii
Wymagania wstępne
W1 Zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W03 posiada wieloaspektową wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
UMIEJĘTNOŚCI
U01 integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych
U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 rozumie konieczność dalszego kształcenia
K06 jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty: ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z dyskusją, zajęcia interaktywne
Treści programowe przedmiotu
Koncepcje psychologiczne człowieka:
- znaczenie wiedzy potocznej oraz przesłania mędrców na temat ludzkiej natury
- znaczenie założeń meta-systemowych w psychologicznych koncepcjach człowieka
- podejście \"z dołu do góry\" i \"z góry na dół\" w tworzeniu teorii psychologicznej
- psychoanaliza jako pierwowzór psychologicznej koncepcji człowieka
- współczesne rozwinięcia psychoanalizy: teorie relacji z obiektem, narcyzm
- człowiek jako istota ucząca się: behawioryzm i teorie społecznego uczenia się
- koncepcja człowieka w teorii społeczno-poznawczej (Bandura)
- poznawcza koncepcja człowieka
- człowiek jako istota rozumna, świadoma i wartościująca (Allport)
- koncepcja człowieka w psychologii humanistycznej i pozytywnej
- socjobiologiczna koncepcja człowieka (ewolucyjna geneza świadomości)
- koncepcja człowieka według współczesnej teorii cech
- egzystencjalna koncepcja osoby wolnej i odpowiedzialnej
- człowiek jako twórca znaczeń - koncepcja narracyjna i dialogowa
Dyskusja podsumowująca: implikacje psychologicznych koncepcji człowieka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna - niewiele wyniósł z tego kursu
dostateczna - zna podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji człowieka
dostateczna plus - zna podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji człowieka, potrafi je zestawiać
dobra - zna i rozumie założenia meta-systemowe zawarte w różnych koncepcjach człowieka
dobra plus - nie tylko zna i rozumie założenia meta-systemowe zawarte w różnych koncepcjach człowieka ale też potrafi je krytycznie analizować i zestawiać
bardzo dobra - ma dużą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi je krytycznie dyskutować wskazując na podobieństwa i różnice
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Uzupełniająca:
Oleś, P. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin