Historia filozofii najnowszej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z głównymi pojęciami, stanowiskami i problemami występującymi w twórczości filozoficznej Marthy C. Nussbaum
C2 – ukazanie relacji myśli M. Nussbaum w szerszym kontekście współczesnej filozofii postanalitycznej
C3 – umożliwienie zdobycia umiejętności analizy tekstów Marthy Nussbaum przez pryzmat zastosowanych przez nią kategorii filozoficznych
Wymagania wstępne
Znajomość historii filozofii współczesnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W kategorii wiedzy: ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych; zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych.
W kategorii umiejętności: posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy.
W kategorii kompetencji społecznych: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i kulturalnymi.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów Marthy Nussbaum, referaty przygotowane przez studentów, dyskusja na kanwie przygotowanych przez studentów problemów.
Treści programowe przedmiotu
(1) Filozofowanie z pasją – zainteresowania filozoficzne, literackie, społeczne Marthy Nussbaum. (2) Psychologia moralna Nussbaum. (3) Wyobraźnia i jej znaczenie w etyce. (4-5-6) Gniew: słabość, odpłata, obniżanie pozycji. (7-8-9) Wybaczanie. (10) Pułapka gniewu. (11-12) Stoicyzm uprawniony. (13-14) Sprawiedliwość na co dzień. (15) Sprawiedliwość rewolucyjna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Referat podczas zajęć, aktywność i obecność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Martha C. Nussbaum, Gniew i wybaczanie. Uraza, wielkoduszność, sprawiedliwość, przeł. J. Kołczyńska, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca:
Anna Głąb, Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum, Warszawa 2010.
Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu, Toruń 2018.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem