Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Stefańczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przedstawienie głównych nurtów i postaci filozofii starożytnej.
2. Prezentacja problemów i dyskusji podejmowanych przez myślicieli starożytnych.
3. Zapoznanie z terminologią filozoficzną.
Wymagania wstępne
1. Wiedza o podstawowych okresach historycznych w rozwoju myśli ludzkiej.
2. Posiadanie umiejętności adekwatnej oceny określonych teorii filozoficznych.
3. Gotowość zdobywania wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej. K-W01
2. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii. K-W02
3. Dysponuje katalogiem podstawowych problemów i pojęć w filozofii starożytnej. K-W03
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy, założenia i konsekwencje. K-U04, K-U05
2. Posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu. K-U04, K-U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi trafnie formułować problemy i je rozwiązywać. K- K05
2. Posiada perspektywę dla lepszego zrozumienia postaw innych kultur i osób. K - K04
Metody dydaktyczne
1. Dyskusja z różnych pozycji nad przedstawionym przez prowadzącego problemem.
2. Analiza klasycznego tekstu filozoficznego.
Treści programowe przedmiotu
Opis okresów filozofii starożytnej. Związki między filozofią a innymi dziedzinami kultury w starożytności. Nurty i problemy filozofii starożytnej, terminologia używana przez poszczególne szkoły filozoficzne, główni twórcy filozofii starożytnej i ich dorobek i dzieła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA
2- WIEDZA: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. filozofii starożytnej, jej przedstawicieli, głównych nurtów i problemów. UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć ;nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi. KOMPETENCJE: Nie zainteresowany przedmiotem, bez świadomości potrzeby pracy nad sobą.
3 - WIEDZA: Student posiada ogólną wiedzę nt. filozofii starożytnej, jej przedstawicieli, nurtów i dyskutowanych zagadnień. UMIEJĘTNOŚCI: Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy. KOMPETENCJE: Mało zainteresowany przedmiotem, z niską świadomością potrzeby samokształcenia.
4 - WIEDZA: Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. filozofii starożytnej, zna głównych filozofów starożytnych, ich twórczość. Jest świadomy dyskusji i sporów filozoficznych. UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę , a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. KOMPETENCJE: Zaangażowany i świadomy potrzeby samokształcenia.
5 - WIEDZA: Student ma ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat filozofii starożytnej. UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi samodzielnie stawiać problemy i jej rozwiązywać. KOMPETENCJE: Zaangażowany i świadomy potrzeby samokształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tłum. E. Zieliński, t.I-V, Lublin 1995-2000.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000.
P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę