General Ethics (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – Analiza podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu etyki i metaetyki
C2 – Rozwinięcie umiejętności analizy problemów etycznych
C3 – Rozwinięcie umiejętności argumentacyjnych i postawy krytycyzmu
C4 – Rozwinięcie umiejętności przygotowania filozoficznej pracy pisemnej
Wymagania wstępne
W1 – Podstawowa wiedza ogólnohumanistyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej (etycznej) w kształtowaniu kultury duchowej - K_W01
2. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii (etyki) w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii - K_W02
3. Student zna terminologię podstawowych systemów etycznych - K_W03
4. Student ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość podstawowych problemów badawczych z zakresu etycznych subdyscyplin filozoficznych - K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętności analizowania tekstów filozoficznych (etycznych) i problemów moralnych - K_U02
2. Student umie przedstawiać wyniki swoich badań oraz posiada umiejętność merytorycznego argumentowania - K_U03
3. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych - K_U04
4. Student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego (etycznego), streszcza i analizuje argumenty filozoficzne (etyczne), identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje - K_U05
5. Student posiada umiejętność przygotowania filozoficznej pracy pisemnej z dziedziny etyki ogólnej (w tym metaetyki) - K_U06
6. Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów – K_U09

KOMPETENCJE
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_K02
3. Student potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania - K_K04
4. Student ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy - K_K05
Metody dydaktyczne
(1) Analiza tekstu z dyskusją; (2) Metody dialogowe; (3) Metody warsztatowe; (4) Metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy studentów w zakresie najważniejszych i dominujących tradycji etycznych (w szczególności deontologizmu, konsekwencjalizmu i etyki cnót) oraz podstawowych stanowisk i problemów metaetycznych (zwłaszcza debaty między kognitywizmem a non-kognitywizmem). Zajęcia odbywają się w formie dyskusji współczesnych ujęć etycznych i metaetycznych oraz ich klasycznych egzemplifikacji, przede wszystkim w oparciu o lekturę i analizę najważniejszych tekstów źródłowych dla tych stanowisk i debat. Przy tym szczególny nacisk kładzie się na wydobycie natury problemów etycznych i metaetycznych oraz na wyjaśnienie struktury argumentacyjnej omawianych doktryn.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. etyki ogólnej (w tym metaetyki).
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści ćwiczeń; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
(K) - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę nt. etyki ogólnej (w tym metaetyki); ma jednak ograniczoną znajomość poglądów jej podstawowych problemów i stanowisk.
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść etycznego tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy.
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. etyki ogólnej (w tym metaetyki) – jej podstawowych pojęć, problemów i stanowisk.
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem etyczne teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. etyki ogólnej (w tym metaetyki), zna gruntownie jej problemy, stanowiska oraz kategorie filozoficzne przez nią wypracowane; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
(K) - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
(1) M.W. Baron, P. Pettit i M. Slote, Three Methods of Ethics: A Debate, Oxford: Blackwell 1997; (2) J. Rachels, The Elements of Moral Philosophy, New York: McGraw-Hill 2003; (3) S. Blackburn, Think: A Compelling Introduction to Philosophy, Oxford: Oxford University Press 1999; (4) A. Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics, Cambridge: Polity 2003; (5) K. Wojtyła, Man in the Field of Responsibility, South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press 2011; (6) A. Fisher, Metaethics. An Introduction, Durham: Acumen 2011; (7) Hasła encyklopedyczne z zakresu etyki i metaetyki w Routledge Encyclopaedia of Philosophy (red. E. Craig, London, New York 1998) oraz w Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http//.plato.stanford.edu/).

Literatura uzupełniająca:
(1) Theories of ethics, red. P. Foot, Oxford: Oxford University Press 2002; (2) B. Williams, Morality: An Introduction to Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 1972; (3) T. Tannsjo, Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory, Edinburgh: Edinburgh University Press 2002; (4) Contemporary Debates in Moral Theory, red. J. Dreier, Oxford: Wiley-Blackwell 2005; (5) Metaethics After Moore, red. T. Horgan i M. Timmons, Oxford: Oxford University Press 2006; (6) The Oxford Handbook of Ethical Theory, red. D. Copp, Oxford: Oxford University Press 2006; (7) S. Blackburn, Ethics: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2001; (8) Ethics: Contemporary Readings, red. H.J. Gensler, E.W. Spurgin i J.C. Swindal, New York-London: Routledge 2004; (9) B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, Mass.; Harvard University Press 1985. Zakres dalszych lektur uzupełniających zostanie uzależniony od potrzeb i zainteresowań uczestników zajęć.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę