Etyka ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C- Wprowadzenie w podstawowe problemy, pojęcia i teorie etyczne
C-2 Ukazanie egzystencjalnego i kulturowego znaczenia problematyki moralnej
C-3 Prezentacja różnorodnych tradycji etycznych
Wymagania wstępne
Nie ma specyficznych wymagań wstępnych poza wymaganiami określającymi zdolność do podjęcia studiów wyższych, wykład jest przeznaczony dla studentów I roku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W05 ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie etyki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla etyki w typowych sytuacjach profesjonalnych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy
Metody dydaktyczne
Wykład kursoryczny otwarty na pytania i komentarze studentów
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot etyki. Etyka jako nauka praktyczna, normatywna i filozoficzna. Doświadczenie moralne a problem niezależności etyki. Etyka a nauki pokrewne o moralności. Podstawowe stanowiska metaetyczne. Czyn ludzki, decyzja, odpowiedzialność. Spór o normę moralności: eudajmonizm, deontonomizm (woluntaryzm), personalizm.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność studenta w trakcie zajęć. Kończą się one w I semestrze zaliczeniem bez oceny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Styczeń, Abc etyki; tenże, Wprowadzenie do etyki; T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej; A. Szostek, Pogadanki z etyki; R. Spaemann, Szczęście i życzliwość; tenże, Podstawowe pojęcia moralne
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem