Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Wojciech Paszek
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Postawy i motywacje – pro-somatyczne i prospołeczne C2. Wiedza i zrozumienie.C 3. Umiejętności doskonalenia i władania ciałem. C4. Sprawność i kondycja fizyczna.
Wymagania wstępne
W1 Podstawowy poziom sprawności fizycznej
W2 Brak przeciwskazań zdrowotnych
W3 Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W2 Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W3 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych


UMIEJĘTNOŚCI
U1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U2 Posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K3 Ppotrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, kierując się zasadą „fair play” w swojej działalności
K4 Uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnych formach aktywności człowieka
Metody dydaktyczne
Metody odtwórcze:
• metoda naśladowcza ścisła
• metoda zadaniowa ścisła
• metoda programowanego uczenia i usprawniania
2. Metody aktywizujące osobowość studenta:
• metoda zabawowa
• metoda opowieści ruchowej
• metoda bezpośredniej celowości ruchu (R. Czyżewskiego)
3. Metody twórcze (kreatywne):
• metoda problemowa
• metoda ruchowej ekspresji twórczej
Treści programowe przedmiotu
?1. Gry zespołowe:
- sposoby poruszania się po boisku,
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych,
- przepisy gry i zasady sędziowania,
- organizacja turniejów w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny
Sprawdziany kontrolne
Samokontrola
Ocena podsumowująca
Praktyczny sprawdzian z nauczanych umiejętności ruchowych
Frekwencja i aktywność w trakcie zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?T. Ulatowski: Teoria i metodyka sportu. Sport i Turystyka, Warszawa 1979
S. Barankiewicz: Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W-wa 1998
J. Talaga: A-Z sprawności fizycznej. Warszawa 1995
M. Bondarowicz: Zabawy w grach sportowych Warszawa 1995
M. Bondarowicz: Forma zabawowa w naucz. sportowych gier zesp. W-wa 1983
J. Piwowar pr.zb.: Koszykówka. Warszawa 1985
A. Rumiński: Mini koszykówka. Warszawa 1994
Z. Wyżnikiewicz: Mini koszykówka dzieci i młodzieży. Warszawa 1977
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem