Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gołofit
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Rozwinięcie zdolności motorycznych oraz umiejętności technicznych w piłce siatkowej.
C2- Kształtowanie nawyków samodzielnego rozwoju fizycznego, czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia.
C3- Wyposażenie studenta w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji zadań sportowych w piłce siatkowej.
Wymagania wstępne
Widoczne predyspozycje do uprawiania piłki siatkowej
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.
UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
1. poglądowe (pokaz, obserwacja)
2. Metody kształtowania sprawności fizycznej (ciągła, powtórzeniowa,zmienna)
3. Metody odtwórcze (zabawowa klasyczna,naśladowcza ścisła,problemowa)
4. Nauczania ruchu:
- syntetyczna - nauczanie czynności ruchowuch w całości
- analityczna - podzielenie ćwiczenia na fragmenty,
- mieszana - rozpoczęcie nauczania w formie całościowej. W sytuacji wystąpienia problemów- powtarzanie poszczególnych sekwencji ruchu.
Treści programowe przedmiotu
1. Odbicia - doskonalenie.
2. Zagrywka w wyskoku - doskonalenie.
3. Rozegranie do tyłu - atak z prawego skrzydła.
4. Atak - po prostej oraz \"blok-aut\".
5. Taktyka: ustawienie w obronie.
6. Doskonalenie przyjęcia zagrywki.
7. Ustawienie w bloku, kontratak po bloku.
8. Doskonalenie zagrywki kierunkowej.
9. Doskonalenie rozegrania piłki oraz ataku ze środka.
10. Rozegranie piłki sytuacyjnej.
11. Doskonalenie taktyki zespołowej.
13. Gra 2x2.
12. Gra 6x6.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest systematyczne oraz aktywne uczestnictwo na sekcji.
Przedmiot nie podlega ocenie, a jedynie zaliczeniu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Grządziel G., Lyakh W. 2000. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. Biblioteka Trenera. COS, Warszawa.
Mecner K. 2001. 80 lat polskiej siatkówki. Hakus, Olsztyn
Świderek A. i wsp. 2012. Program Szkolenia Siatkarza - Młodzik Kadet Junior, Akademia Polskiej Siatkówki, Warszawa.
Uzarowicz J. 1994. Piłka siatkowa, Technika, AWF Kraków
Bertante N., Fantoni G. 2006. Siatkówka: podręcznik. Muza S.A, Warszawa.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem