Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie B2 zapewniającym komunikowanie się w rutynowych sytuacjach w sferze biznesu 
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania pism urzędowych 
C3 - rozwijanie kompetencji interkulturowej
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących tematyki realizowanej na zajęciach 
W2 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących tematyki biznesowej (np. podstawowe informacje dotyczące działalności firmy, rynku pracy, rozmowy z pracodawcą, delegacji służbowych) 
W3 - student przedstawia podstawowe informacje dotyczące geografii i kultury Rosji i krajów europejskich 

UMIEJĘTNOŚCI 
Słuchanie: 
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, dotyczące tematyki ekonomicznej i biznesowej 
U2 - student rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny 
U3 - student wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka oraz
Czytanie: 
U2 - student czyta długie, złożone teksty, wyszukuje konkretne, przewidywalne informacje dotyczące tematyki biznesowej
Mówienie: 
U1 - student prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy, w tym biznesowe 
U2 - student bierze udział w dyskusjach i prezentacjach, wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii 
U3 - student wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację o różnych rodzajach firm i przedsiębiorstw, działalności na rynku, poszukiwaniu pracy i rozmowach telefonicznych 
U4 - student posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu ekonomii i biznesu 
Pisanie: 
U1 - student pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju, np. notatki, wiadomości, listy prywatne, proste pisma urzędowe 
U2 - student notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych 
K2 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego 
K3 - student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K4 - student postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarty na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie, pokaz 
Metoda aktywizująca - dialogi, praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne 
Ćwiczenia sprawdzające
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny: 
1. Презентация фирмы: 
а) статус фирмы 
б) направление деятельности фирмы 
в)структура фирмы 
г) кадровый состав 
д) деятельность на рынке 
2. В поисках работы: 
а) цель поиска работы 
б) общее сведения 
в) образование 
г) опыт работы 
д) дополнительные сведения 
3. Деловой телефонный разговор: 
а) схема делового телефонного разговора 
б) деловые телефонные переговоры 
в) тонкости общения 
4. Поездки, командировки, путешествия: 
а) секреты делового общения 
5. Реклама - двигатель торговли. 
6. Риэльтерский рынок. 
7. Внешняя деловая корреспонденция: 
а) письмо-приглашение 
б) письмо-сообщение 
в) письмо-просьба 
г) письмо-благодарность 
д) письмо-поздравление 
е) сопроводительное письмо 
ё) коммерческие письма
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna 
W Student nie zna terminów i zagadnień z zakresu biznesu przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego o tematyce biznesowej i społeczno-politycznej na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem na poziomie B2/ B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową. 

Ocena dostateczna: 
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia z zakresu biznesu przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem na poziomie B2/ B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie. 

Ocena dobra 
W Student zna większość terminów i zagadnień z zakresu ekonomii i biznesu przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z ekonomią i biznesem na poziomie B2/ B2+. 
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie. 

Ocena bardzo dobra 
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia z zakresu biznesu przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Sposoby weryfikacji:
- praca na zajęciach
- prace domowe
- prezentacja lub projekt
- testy z poszczególnych działów tematycznych
- wypowiedzi ustne
- wypowiedzi pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Русский язык: культура речи и письма в деловом общении, K. Gołąbek, P. Balandyk, 2012r. 
- А.А. Бережная, О.В.Лыс, В.И.Шестопалова – «Один мир – общие проблемы» учебное пособие для студентов, 2009г. 
- A. Ginter, И. Тулина – Блументаль – Вот лексика, 2015 
- M. Cieplicka, D. Torzewska – Русский язык - Kompendium tematyczno-leksykalne 
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie 
- Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe  
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę