Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Karolina Sieńko-Flis
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/2
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności zdobytych na poprzednich poziomach.
C2 Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości.
C3 Wprowadzenie wybranych zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
C4 Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka hiszpańskiego.
Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ
3. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE
1. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
2. rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
4. identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
2 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
3. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.
MÓWIENIE
1. wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
2. wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
3. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
4. krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
5. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
6. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
7. odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
8. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
PISANIE
1. pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych; potrafi współpracować w grupie; wypracowuje własny styl uczenia się
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
GRAMATYKA
• Zaimki osobowe w funkcji dopełnienie bliższego i dalszego
• Zaimki przeczące, pytające i zaimki względne
• Stopniowanie przymiotników (porównania)
• Zaimki nieokreślone, wskazujące, dzierżawcze, pytajne
• Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (powtórzenie), w czasach przeszłych (Preterito perfecto, Indefinido, Imperfecto, pluscuamperfecto), przyszłym (futuro imperfecto i konstrukcja IR + a + INFINITIVO) i trybie rozkazującym Imperativo, estar + gerundio
• Zadania warunkowe
• Konstrukcja llevar + gerundio
• Mowa zależna
• Tryb łączący (subjuntivo)
• Użycie czasowników ser/estar
• Użycie trybów Indicativo i Subjuntivo

SŁOWNICTWO
• Narodowości, zawody, praca
• Dom: opis mieszkania, meble, przedmioty, wyposażenie
• Liczebniki główne i porządkowe
• Miasto: środki transportu, opis miejsc, lokalizacja miejsca, wskazanie drogi
• Hobby (ulubione rozrywki, sposób spędzania czasu, sport, styl życia)
• Opis osób (wygląd zewnętrzny i niektóre cechy charakteru, ubrania)
• Rodzina (nazwy członków rodziny)
• Zakupy (sklep spożywczy i odzieżowy)
• Czynności codzienne
• Pogoda, klimat, pory roku, miesiące
• Zdrowie (części ciała, choroby, środki zaradcze), stany emocjonalne
• Kuchnia, żywność, żywienie
• Ekologia, wyrażanie opinii
• Umawianie się
• W podróży
• Święta
• Nowe środki komunikacji: czat, blog, e-mail, SMS
• Język środków masowego przekazu (reklama, telewizja, prasa)
• Kino: filmy i reżyserzy krajów hiszpańskojęzycznych, słownictwo związane z kinematografią
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Embarque 2” podręcznik, wyd. Edelsa
2. „En acción 2/3” wyd. EnClave-ele
3. Filmy dydaktyczne z ćwiczeniami.
4. Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe wraz z ćwiczeniami.
5. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela.
6. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z podręczników:
a) Redes, wydawnictwo eLeSM
b) Dual pretextos para hablar, wydawnictwo Edelsa
c) Uso de la gramática española – intermedio, wydawnictwo Edelsa
e) En uso B1, wydawnictwo Edelsa
f) Curso de Puesta a punto en español, wydawnictwo Edelsa
g) Gramática básica del estudiante de español, wydawnicto Difusión
h) Conversamos en clase, wydawnictwo Edinumen
i) Vocabulario en movimiento, wydawnictwo Edinumen
j) Juegos de tablero y tarjetas, wydawnictwo Edinumen
k) Curso de lectura, conversacion y redaccion (intermedio), wydawnictwo SGEL
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę