Język angielski - CEF B2 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego.
C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
C3 - przygotowanie do egzaminu wewnętrznego po czterech semestrach lektoratu;
C4 - zwiększenie motywacji studenta oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka.
Wymagania wstępne
uzyskanie zaliczenia trzeciego semestru nauki języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
W2 Zna słownictwo, wyrażenia i zwroty językowe odpowiednie dla poziomu B2
W3 Rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
U2 Rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
U3 Interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
U4 Wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka;
U 5 Prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
U6 Bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
U7 Formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
U8 Wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
U9 Wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
U1 Pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka angielskiego;
K2 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role;
K3 dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
K4 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
Metody dydaktyczne
podejście komunikacyjne
analiza tekstów , ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja,odgrywanie ról, praca własna studenta ( również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
Treści programowe przedmiotu
Materiał leksykalno-gramatyczny i tematyczny z podręcznika wiodącego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-- obecność i aktywny udział w zajęciach
- uzyskanie pozytywnych ocen z testów zaliczeniowych
- maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności
Testy oceniane są wg następujących kryteriów:
60 - 69 % dostateczny (3)
70 - 76 % dostateczny plus (3+)
77 - 84 % dobry (4)
85 - 89 % dobry plus (4+)
90 - 100 % bardzo dobry (5)

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, bardzo dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, bardzo dobre oceny z prac pisemnych
ocena dobra: dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, dobre oceny z prac pisemnych
ocena dostateczna: słaba znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, zadowalająca umiejętność zastosowania ich w praktyce, oceny dostateczne z prac pisemnych
ocena niedostateczna: nieznajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, brak umiejętności zastosowania ich w praktyce, oceny niedostateczne z prac pisemnych, liczne nieobecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Navigate B2 Oxford University Press
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę