Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dorota Szymczyk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Rozwój znajomości języka prawniczego na poziomie B2+ w zakresie:
C1- rozumienie tekstu słuchanego
C2- rozumienie tekstu czytanego
C3- prowadzenie rozmowy
C4- pisanie
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub B2 wg. CEF
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA :
W1- dysponuje dużym zasobem terminologii i słownictwa dotyczącego prawa handlowego, kryminalnego, wykroczeń oraz takich dziedzin jak prawo własności czy prawo pracy
W2- potrafi rozwiązywać spory poza sądem – sposoby i możliwości prawne
W3- posiada znajomość specyficznego stylu języka prawniczego oraz kompozycji pism prawniczych
W4- posiada wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia rozmowy z klientem i udzielaniu porad prawnych
W5- posiada wiedzę z zakresu prawa własności, nabycia lub sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom w Polsce i innych krajach

UMIEJĘTNOŚCI
U1- Pisanie: potrafi prowadzić korespondencję z klientem lub instytucjami np. sformułować list podsumowujący spotkanie, list z poradą prawną, pismo informujące o podjęciu kroków prawnych i sytuacji prawnej firmy
U2- Czytanie: potrafi czytać teksy dotyczące różnych dziedzin prawa, korespondencję prawniczą, listy, umowy, uchwały, streszczenia spraw
U3- Mówienie: potrafi parafrazować informacje dostosowując rejestr do potrzeb (formalny/ nieformalny), potrafi wyciągać wnioski
i wyrażać opinie oraz udzielać porad i informacji dotyczących zawierania umów, nabywania lub zbycia nieruchomości czy najmu.
U4- Słuchanie: potrafi zrozumieć wypowiedzi na tematy prawne, rozmowy pomiędzy prawnikami oraz prawnikami i klientami, fragmenty wykładów lub prezentacji


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Potrafi nawiązać kontakty i podtrzymywać rozmowę w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych używając adekwatnych do tego zwrotów
K2- Potrafi współdziałać w grupie i zespołowo wykonywać zadania
K3- Potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet)
K4- Umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych
K5- Umie wykonać projekt indywidualny i grupowy
K6- Potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce
K7- Potrafi wyrażać własne poglądy i ich bronić odnosząc się z szacunkiem do drugiej osoby
Metody dydaktyczne
Pogadanka, wykład z prezentacją multimedialną, tekst programowy, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków (case study), dyskusja, rozwiązywanie problemów, giełda pomysłów (brainstorming), parafraza
Treści programowe przedmiotu
-Treści kształcenia zgodne z podręcznikiem wiodącym i opisem zawartym w rubryce \'Efekty kształcenia - Wiedza\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2+.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: testy, kartkówki, wypracowania, krótkie wypowiedzi ustne, prezentacje, projekty
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Sierocka, Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, BECK 2014
Materiały uzupełniające:
• Myrczek-Kadłubicka E., Lexicon of Law Terms, Wydawnictwo C.H.Beck
• Brown Gillian D., Rice Sally, Professional English in Use-Law, CUP 2007
• Sierocka H, Legal English, C.H.Beck, Warszawa 2014
• Jakubaszek M., Legal English-workbook,
C.H.Beck, Warszawa 2006
• Cyganik M., Legal English, C.H.Beck, Warszawa 2011
• Evans V., Dooley J., Smith D. J., Career Paths: Law, Express Publishing 2011
• Kazusy- internetKrois-Lindner and Translegal, Introduction to International Legal English,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę