Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Albiniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest doskonalenie umiejętności językowych studenta, aby mógł porozumiewać się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, takich jak: w uniwersytecie, w pracy, w podróży oraz w różnych innych sytuacjach społecznych. Cel nauczania realizowany jest poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej (z zakresu gramatyki języka angielskiego i słownictwa) oraz rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, pisania) na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
C_C02 zapoznanie studenta z elementami kultury krajów anglojęzycznych
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_W01 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
W_W02 zna duży zakres terminologii i słownictwa dotyczącego języka akemickiego, rynku pracy (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę), kultury (filmu, teatru, literatury, sztuki, muzyki, mody), internetu i mediów społecznościowych, problemów współczesnego świata (uzależnień, przestępczości, ekologii, stereotypów i uprzedzeń, problemów zdrowotych, niezdrowego stylu życia), różnic kulturowych i społecznych, sportu, handlu i usług, mediów, reklamy, historii, geografii, polityki, elementów języka psychologicznego, podróży
W_W03 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka


UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
U_U01 umie napisać krótkie listy nieformalne i formalne do różnych instytucji np. w sprawie pracy, listy transakcyjne
U_U02 umie napisać opowiadanie, artykuł,wypracowanie, raport
U_U03 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
Czytanie:
U_U04 umie zrozumieć ogólny i szczegółowy sens tekstów dotyczących różnych dziedzin życia, korespondencji, artykułów, tekstów reklamowych
U_U05 potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora
U_U06 zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi
Mówienie:
U_U07 potrafi wyrażać opinie, udzielać i uzyskiwać informacje,
U_U08 bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania, zabiera głos w dyskusji i negocjacjach oraz rozmowie kwalifikacyjnej
U_U09 umie wygłosić wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat i odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
Słuchanie:
U_U10 rozumie ogólny sens wypowiedzi w szerokim zakresie tematów w sytuacjach komunikacyjnych podczas rozmów w uniwersytecie, w pracy i innych sytuacjach społecznych, rozmów telefonicznych
U_U11 potrafi wychwycić szczegółowe informacje z fragmentów rozmów, wykładów lub prezentacji


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet).
K_K2 umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych
K_K3 potrafi przygotować krótką prezentację na zadany temat
K_K4 umie wykonać projekt indywidualny i grupowy
K_K5 potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach
K_K6 potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce
K_K7 potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
--treści zawarte w rubryce \\\'efekty kształcenia\\\' realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-KRYTERIA OCENY
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
SPOSOBY WERYFIKACJI
1. dialog
2. dyskusja
3. test
4. kartkówka
5. krótka prezentacja
6. wypracowanie/list
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-LITERATURA PODSTAWOWA
1. English File Upper-Intermediate Studen\'s Book (Oxford University Press, third edition) autorstwa Christina Latham-Koening i Clive Oxenden
2. materiały zawierające słownictwo akademickie (dostarczone przez wykładowcę)
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. English File Upper-Intermediate Workbook with key (Oxford University Press, third edition) autorstwa Christina Latham-Koening, Clive Oxenden i Jane Hudson
2. Cambridge Advanced Learner\'s Dictionary lub inny słownik języka angielskiego
3. słowniki internetowe
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę