Język angielski - CEF B2 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Radosław Furmaga
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Rozwinięcie zdolności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim
C2-Rozwinięcie słownictwa w obrębie danego poziomu nauczania
C3-Przyswojenie struktur gramatycznych w obrębie danego poziomu nauczania 
C4- Zaznajomienie studentów z kulturą krajów anglojęzycznych oraz jej wpływu na używanie języka angielskiego.
C5-Osiągnięcie znajomości języka na poziomie B2.
Wymagania wstępne
W1-Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym stopnia wyższego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Rozróżnia czasy gramatyczne: -Present Simple, -Present Continuous, -Present Perfect, -Present Perfect Continuous, -Past Simple, -Past Continuous, -Future Simple, -Future Continuous, -Future Perfect, -Future Perfect Continuous, -Past Perfect, -Past Past Perfect Continuous,
2. Rozróżnia konstrukcje zdaniowe; mowa zależna w zdaniach twierdzących, pytających i rozkazująch strona bierna we wszystkich czasach, okresy warunkowe: I, II, III, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący, konstrukcje wyrażające warunek realny i nierealny, konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym, imiesłowy, pytania rozłączne, łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, zwroty przyimkowe, pytania pośrednie, wybrane czasowniki frazalne i zwroty idiomatyczne, słowotwórstwo.
3. Przedstawia wiedzę na temat wszystkich czasowników i grup modalnych,
4. Przedstawia materiał leksykalny w zakresie: człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, podróże, kultura i edukacja, przyroda, zagrożenia dla świata, zdrowie, prawo i przestępczość, technika i komputery, pieniądz i świat biznesu.


UMIEJĘTNOŚCI:
Pisanie: pisze wypowiedzi pisemne ukazujące umiejętności argumentowania, wyrażania opinii, poglądów za i przeciw, opisywania i relacjonowania zdarzeń (listy formalne, formy narracyjne, wypracowania i rozprawki, raporty, recenzje itp.) 
Czytanie: rozumie ogólny sens tekstu (również literackiego) oraz szczegóły w nim zawarte; potrafi domyślić się znaczeń i wyciągać wnioski na podstawie tekstów informacyjnych, popularnonaukowych itp. Rozumie teksty specjalistyczne i teoretyczne. Zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi.
Mówienie: porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wyrażać swoje myśli na wiele sposobów; umie uzasadnić własną opinię i zamierzenia; potrafi prowadzić dyskusje, wykazując pozytywne i negatywne strony tematu; umie osiągnąć porozumienie lub kompromis; swobodnie i spontanicznie potrafi komunikować się z rozmówcą, którego językiem ojczystym jest język angielski.
Rozumienie ze słuchu: rozumie ogólny sens oraz szczegóły w słuchanym tekście; potrafi domyślać się znaczeń i intencji rozmówcy; nie ma problemu ze zrozumieniem wypowiedzi w naturalnym otoczeniu (np. hałas uliczny).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Systematycznie dokonuje samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet) oraz samodzielnie poszerzać swoją wiedzę korzystając np. z Internetu, radia, telewizji 
2. Samodzielnie korzysta z materiałów źródłowych związanych z kierunkiem studiów
3. Przygotowuje rozbudowaną prezentację na wybrany temat
4. Wykonuje projekt indywidualny i grupowy
5. Współpracuje z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach
6. Swobodnie posługuje się zdobytą wiedzą 
7. Nawiązuje kontakty, również formalne, i prowadzić rozmowy i dyskusje w różnych sytuacjach używając adekwatnych do tego zwrotów
Metody dydaktyczne
Językiem dominującym jest język angielski. Użycie języka polskiego jest znikome. 
Zajęcia kładą nacisk na komunikację w języku angielskim. Wśród metod nauczania można wyróżnić:
- odtwarzanie ról i scen
- wywiady
- gry i zagadki
- pracę w parach i grupach
- uczenie się przez nauczanie
- ćwiczenia leksykalne i gramatyczne w różnej formie
- praca na utworach muzycznych, filmach, filmach edukacyjnych, literaturze, książkach edukacyjnych
Treści programowe przedmiotu
Zgodne z podręcznikiem wiodącym i efektami kształcenia dla przedmiotu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Praca na zajęciach
Prace domowe
Prezentacje
Krótkie prace kontrolne 
Testy z poszczególnych działów w formie papierowej
Test na zakończenie dwóch lat nauki

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna terminów leksykalnych i materiału gramatycznego z odpowiedniego zakresu tematycznego.
(U) Student nie potrafi zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student nie potrafi zorganizować sobie środowiska pracy nad językiem.

Ocenia dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy leksykalne i wybrane zagadnienia gramatyczne z odpowiedniego zakresu tematycznego
(U) Student potrafi częściowo zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi częściowo zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem.

Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów leksykalnych i większość materiału gramatycznego.
(U) Student potrafi zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem.

Ocena bardzo dobra:
(W) Student zna wszystkie terminy leksykalne i cały materiał gramatyczny z odpowiedniego zakresu tematycznego. 
(U) Student potrafi perfekcyjnie zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi perfekcyjnie zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem oraz pomagać innym w w realizacji tego celu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-D. Cotton, D. Falvey, J. Hughes, S. Kent, Language Leader Upper-Intermediate: Coursebook, Wyd. Pearson. 
D. Cotton, D. Falvey, J. Hughes, S. Kent, Language Leader Upper-Intermediate: Workbook, Wyd. Pearson
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę