Język angielski - CEF B2 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Turska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego.
C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1- znajomość języka angielskiego na poziomie B1 
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
K_W02 zna duży zakres terminologii i słownictwa dotyczącego turystyki, sportu i czasu wolnego, rozrywki i sztuki, relacji międzyludzkich i problemów społecznych, pracy i zatrudnienia, prawa i biznesu, zdrowia i ekologii, życia akademickiego
K-W03 przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 pisze przejrzyste, dobrze skonstruowane oraz poprawne teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list formalny i nieformalny, abstrakt), stosując odpowiedni rejestr
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny
K_U03 parafrazuje wypowiedzi innych autorów
Czytanie:
K_U04 wychwytuje główny przekaz całego tekstu i poszczególnych akapitów różnego rodzaju tekstów dotyczących różnych dziedzin życia, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U05 identyfikuje podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu
K_U06 znajduje potrzebne informacje w rozbudowanych tekstach również tekstach źródłowych, dotyczących studiowanej dziedziny
K_U07 krytycznie analizuje i interpretuje teksty akademickie.
Mówienie:
K_U08 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U09 formułuje spontaniczne, przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi wyrażające opinie
K_U10 potrafi parafrazować, podtrzymać i prowadzić dyskusje oraz negocjacje wyjaśniając swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
K_U11 wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji

Słuchanie:
K_U12 rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U13 rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny
K_U14 identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
K_U15 wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych i systematycznie dokonuje samooceny własnych umiejętności oraz samodzielnie uzupełnia braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi
K_K2 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego np. prezentacje, projekty indywidualne lub grupowe
K_K3 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
Metody dydaktyczne
analiza tekstów , ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja,odgrywanie ról, praca własna studenta ( również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
Treści programowe przedmiotu
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \\\"Efekty kształcenia - Wiedza\\\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, test, kartkówka, krótka prezentacja, esej/list/raport, prowadzenie dialogu, uczestnictwo w dyskusji
 Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Navigate B1 Oxford
-Navigate B2 Oxford
-English Grammar in Use Murphy
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę