Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym sprawną i skuteczną komunikację na dowolne tematy na poziomie B2
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
C3 - rozwijanie integracji sprawności językowych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i spoleczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, środki masowej komunikacji)
W2 - student rozpoznaje zasady gramatyki języka rosyjskiego w zakresie określonym przez ESKOJ dla poziomu B2
W3 - student przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury Rosji i krajów rosyjskojęzycznych

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie:
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
U2 - student rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin
U3 - student identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte

Czytanie:
U1 - student wyszukuje i interpretuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących tematyki realizowanej na zajęciach
U2 - student wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu

Mówienie:
U1 - wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego
U2 - student bierze udział w dyskusjach na znane mu tematy, krótko uzasadnia własne poglądy i plany, relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia
U3 - student wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady
U4 - student udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyuczące przedstawionej sytuacji
U5 – student wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji

Pisanie:
U1 – student pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
U2 - notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K2 - student uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego
K3 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego 
K4 - student dostrzega podobieństwa i różnice między własną kulturą i innymi kulturami
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie lub wyjaśnienie, opowiadanie, anegdota
Metoda aktywizująca - dyskusja, scenki sytuacyjne, gry dydaktyczne, burza mózgów
Ćwiczenia kontrolne
Treści programowe przedmiotu
Тематические блоки:
Знакомство
Семья
Учёба
Город, жильё
Культура
Услуги и сми
Кулинария
праздники и гости
Здоровье
Спорт
Вояжи, туризм
Межчеловеческие отношения
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: 
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową. 

Ocena dostateczna: 
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce realizowanej na zajęciach na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie. 

Ocena dobra 
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie. 

Ocena bardzo dobra 
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy ogólne na poziomie B2
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.

Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- \"Диалог 3\" Podręcznik z ćwiczeniami, Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała, WSiP 2014r.
- \"Беседа 1, 2\", Anna Pado, DRACO
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Oryginalne teksty prasowe, internetowe
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
- Słowniki tematyczne
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę