Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Iwona Fijołek
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających im porozumiewanie się w języku niemieckim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2/B2+:
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2/B2+;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
Student nabył następujące umiejętności:
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

Wykaz typów tekstów:
• Listy formalne i nieformalne
• Formy narracyjne
• Wypracowania
• Artykuły
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikacyjna, dyskusja otwarta, dyskusja w parach, prezentacje autorskie.
Praca indywidualna, w parach i w grupach, dyskusje moderowane oraz spontaniczne konwersacje z wyrażaniem swoich opinii i uzasadnianiem swoich racji. Wspieranie indywidualnych inicjatyw i sugestii dotyczących obszarów zainteresowań.
Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, praca indywidualna i zespołowa z tekstami adaptowanymi i prostymi tekstami oryginalnymi, utrwalające ćwiczenia gramatyczne.
Treści programowe przedmiotu
ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO
1. Czasy gramatyczne (Präsens, Präteritum, Pefrekt, Plusquamperfekt, Futur I)
2. Czasowniki modalne (Präsens i Präteritum)
3. Formy czasownikowe (czasowniki złożone, zwrotne, nieregularne) - bezokolicznik, bezokolicznik z \"zu\" i bez \"zu\", imiesłowy
4. Zdania złożone, łączniki zdań
5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
6. Zdania przyczynowe, przyzwalające, skutkowe, celowe, względne, czasowe,
7. Rekcja czasownika i przymiotnika
8. Przyimki czasu, miejsca, ruchu
9. Strona bierna i formy zastępcze
10. Tryb przypuszczający Konjunktiv I, mowa zależna
11. Tryb przypuszczający Konjunktiv II, okresy warunkowe
na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO
1. Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi, poszukiwanie kontaktów w internecie
2. Uczucia i opinie
3. Miejsce zamieszkania, bezdomność, \"Hotel Mama\" - życie na utrzymaniu rodziców
4. Zdrowie i ciało człowieka, zdrowe życie, stres, fast food i slow food
5. Czas wolny, rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
6. Wykształcenie i nauka, uczenie się i zapamiętywanie, nauka na odległość
7. Praca i zatrudnienie, niecodzienne zawody, ubieganie się o pracę
8. Sklepy i zakupy, konsumpcja, reklama
9. Podróże, wakacje, turystyka
10. Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
11. Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
na poziomie B2/B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Ogólne tematy realizowane w trakcie zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2/B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Aspekte B1+, Langenscheidt Verlag jako podręcznik wiodący
- Aspekte B2, Langenscheidt Verlag
Sequenzen Gramatyka języka niemieckiego w ćwiczeniach Cornelsen Verlag
Testy przygotowujące do egzaminu na poziomie B2/B2+
Materiały online w języku niemieckim
Prasa niemieckojęzyczna oraz mapy
Filmy dydaktyczne.
Dialogi i teksty do słuchania wraz z ćwiczeniami.
Powtórzeniowe i utrwalające ćwiczenia leksykalne i gramatyczne autorstwa nauczyciela.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę