Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Osiągnięcie znajomości języka biznesowego na poziomie B2 (zgodnie z europejskim opisem CEF).
Wymagania wstępne
W1 - Poziom znajomości języka angielskiego B1 w zakresie sprawności językowych:
pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę w zakresie słownictwa specjalistycznego dotyczącego:
- struktury firmy i rekrutacji;
- handlu, usług i reklamy;
- sposobu prowadzenia rozmowy z klientem , negocjowania, rozwiązywania problemów przez telefon;
- charakterystyki rynku
- rozwoju kariery zawodowej;
- organizacji i uczestnictwa w spotkaniach biznesowych.
Student zna zasady gramatyczne zgodnie z wymaganiami CEF na poziomie B2.
UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie: student potrafi formułować wypowiedzi pisemne używając języka formalnego i nieformalnego: listy w sprawie pracy, CV, korespondencja z klientem lub instytucjami np.listy transakcyjne informujące o produkcie i zadające pytania, list zawierający reklamację
Czytanie: student potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu oraz szczegóły w nim zawarte. Teksty dotyczą różnych dziedzin biznesu, korespondencji biznesowej, tekstów reklamowych
Mówienie: student potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (formalny/ nieformalny),posiada umiejętność wyrażania opinii oraz udzielania porad i uzyskiwanie informacji dotyczących zawierania transakcji, zabieranie głosu w dyskusji i negocjacjach oraz rozmowie kwalifikacyjnej
Słuchanie: student rozumie wypowiedzi o tematyce biznesowej w zakresie: rozmów telefonicznych, rozmów w biurze i firmie pomiędzy pracownikami i klientami, fragmentów wykładów lub prezentacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
- posiada kompetencje językowe i komunikacyjne umożliwiające porozumiewanie się w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami biznesu
- wykorzystuje wiedzę o kulturze biznesu z różnych obszarów językowych
- sprawnie współpracuje w grupie, akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- identyfikuje własny styl uczenia się oraz sposoby dalszego samokształcenia.
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące z zastosowaniem następujących technik:
dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.
Treści programowe przedmiotu
Komunikacja:
- zwroty potrzebne do prezentacji reklamowych, negocjacji, objaśniania kwestii, zwroty otwierające i wskaźniki dyskursu, wyrażanie opinii, porównywanie, kontrastowanie
- styl formalny pism biznesowych
Słownictwo i gramatyka:
- terminy języka biznesowego korespondujące z zakresem tematycznym podręcznika, kolokacje językowe, czasy gramatyczne i ich funkcje, skróty używane w nieformalnej korespondencji, przysłówki / przymiotniki i ich gradacja, bezokolicznik/ formy gerundialne, zdania warunkowe używane w negocjacjach, użycie strony biernej
Obszar wiedzy:
- poznanie wybranych tematów z dziedziny biznesu w zakresie historii i strategii przedsiębiorstwa, technik rekrutacji, prezentacji i promocji produktu, handlu i usług, obsługi klienta, badania rynku
- prowadzenie negocjacji
- przygotowanie profesjonalnych prezentacji dotyczących wybranych tematów
- rozwój kariery zawodowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)
- zaliczenie wszystkich prac kontrolnych
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- zaliczenie wszystkich testów
- prezentacja w każdym semestrze
KRYTERIA OCEN:
ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów ( próg zaliczenia 60%)
ocena dostateczna:
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 60-69%)
ocena dobra:
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 70-84%)
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra:
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 85-100%)
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Business Pre-intermediate
Business Benchmark B1
Business Benchmark B2
Market Leader Pre-intermediate
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę