Basic Polish for Chinese (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Cecylia Galilej
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznawczy - wprowadzenie podstawowej wiedzy z zakresu języka polskiego jako obcego oraz jej opanowanie przez studentów.
Kształcący - wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem polskim w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student posiada podstawową wiedzę gramatyczną oraz z zakresu komunikacji językowej, ma opanowany podstawowy zasób słownictwa;
UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi porozumieć się w konkretnych sytuacjach życiowych (umie się przedstawić, zadać pytanie, zna podstawowe zwroty grzecznościowe); tworzy // odtwarza odpowiednie struktury językowe oraz rozumie je ze słuchu;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student ma w pewien sposób wyrobioną świadomość językową na temat polszczyzny, jest uwrażliwiony na jej bogactwo i złożoność, ma nawyk posługiwania się jak najbardziej poprawnym językiem w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Metody dydaktyczne
Metody podawcze oraz konwersacyjne; ćwiczenie mówienia i rozumienia ze słuchu; wielokrotne powtarzanie materiału w różnych zestawach ćwiczeniowych.
Treści programowe przedmiotu
Gramatyka: mianownik l. poj. rzeczowników i przymiotników, rodzaj gramatyczny, czasownik w bezokoliczniku, odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, zaimki osobowe, przyimki, pytania i przeczenia, liczebniki;
Podstawowe słownictwo tematyczne (m.in. nazwy niektórych części ciała, produktów spożywczych, ubrań, kolorów, zawodów);
Tematyka: przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu, pytanie i samopoczucie, podstawowe informacje, numer telefonu, narodowość, pochodzenie, wiek, zawód, czynności dnia codziennego, opis wyglądu, zainteresowania, jedzenie i picie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia sprawdzające; samodzielnie przygotowane wystąpienia studentów na dany temat (np. autoprezentacja);
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Piotrowska Rola, M. Porębska, Polski jest cool;
M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po Polsku (poziom A0-A1).
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę