Techniki chromatograficzne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Kuźniar
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie z terminologią stosowaną w metodach chromatograficznych.
C2 Zapoznanie z możliwościami wykorzystania technik chromatograficznych w analityce różnych prób.
C3 Nabycie przez studentów podstawowych, praktycznych umiejętności obsługi układów chromatograficznych.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość podstaw chemii, fizyki, chemii fizycznej w zakresach przyjętych w standardach kształcenia dla tych przedmiotów.
W2 Umiejętność pracy w laboratorium zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(W) Student zna i rozumie podstawowe prawa fizyczne i chemiczne wykorzystywane w chromatografii do analizy procesów przyrodniczych. K_W03
(W) Student potrafi porównać różne techniki chromatograficzne i wskazać ich zastosowanie w badaniu procesów biotechnologicznych. K_W06
(W) Student posiada wiedzę w zakresie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
(U) Student projektuje, przygotowuje i przeprowadza oznaczenia chromatograficzne wykorzystywane do oceny procesów biotechnologicznych. K_U01, K_U05
(U) Student potrafi wskazać możliwości i ograniczenia wybranych metod chromatograficznych K_U01
(U) Student potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać ich krytycznej analizy. K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K) Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie technik chromatograficznych, ich zastosowania i modyfikacji. Wykazuje otwartość na nowoczesne rozwiązania i możliwości jakie daje chromatografia w biotechnologii. K_K01
(K) Student wykazuje dbałość o stanowisko pracy, powierzony sprzęt, gotowość do pracy w grupie z poszanowaniem pracy innych i własnej. K_K02
(K) Student postępuje w laboratorium zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada nawyki odpowiednie do zachowania i pracy w laboratorium. K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne wraz z prezentacją multimedialną w zakresie podstaw teoretycznych przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do ćwiczeń, zasady BHP obowiązujące w laboratorium, wymagania ogólne i warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Krótki rys historyczny chromatografii, podział metod chromatograficznych, podstawowe pojęcia, nomenklatura, definicje i budowa układu chromatograficznego, analiza jakościowa i ilościowa. Metody kalibracji oraz porównanie ich dokładności. Optymalizacja rozdziału chromatograficznego, podstawowe problemy analityczne oraz metody radzenia sobie z nimi. Wyznaczanie aktywności respiracyjnej mikroorganizmów z zastosowaniem chromatografii gazowej. Jakościowa i ilościowa analiza alkoholi z zastosowaniem techniki GC/MS. Wykorzystanie chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania zawartości kofeiny w napojach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Nie posiada podstawowej wiedzy związanej z problematyką chromatograficzną. Nie zna podstawowych pojęć i terminologii.
(U) Nie zna metod chromatograficznych. Nie potrafi zaplanować podstawowych oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Nie potrafi samodzielnie opracować uzyskanych wyników. Nie potrafi korzystać z literatury przedmiotowej.
(K) Nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Nie wykazuje dbałości o aparaturę laboratoryjną. Nie uczestniczy w zajęciach. Nie potrafi pracować w zespole.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik chromatograficznych. Zna podstawowe pojęcia, terminologię.
(U)Zna podstawowe metody chromatograficzne i ich zastosowanie. Potrafi zaplanować i przygotować podstawowe oznaczenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Potrafi samodzielnie opracować uzyskane doświadczalnie dane. Potrafi korzystać z literatury przedmiotowej.
(K)Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Wykazuje dbałość o wykorzystywaną na ćwiczeniach aparaturę laboratoryjną. Uczestniczy w zajęciach. Potrafi pracować w zespole.

OCENA DOBRA
(W)Posiada wiedzę z zakresu chromatografii. Zna podstawowe pojęcia, terminologię i zasady detekcji związków w technikach chromatograficznych. Swobodnie posługuje się terminologią przedmiotu. Potrafi scharakteryzować i porównać różne techniki chromatograficzne.
(U)Potrafi posługiwać się technikami chromatograficznymi i zna ich zastosowanie. Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić podstawowe oznaczenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych dla różnego rodzaju próbek. Potrafi samodzielnie opracować uzyskane doświadczalnie dane, wyciągnąć wnioski i przeprowadzić ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe publikowane w języku polskim.
(K)Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Wykazuje dbałość o aparaturę i sprzęt laboratoryjny wykorzystywaną na ćwiczeniach. Systematycznie uczestniczy w zajęciach. Chętnie współpracuje w zespole wykonującym doświadczenie.
OCENA BARDZO DOBRA
(W)Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chromatografii. Zna podstawowe pojęcia, terminologię i zasady detekcji związków w technikach chromatograficznych. Swobodnie posługuje się terminologią przedmiotu. Potrafi scharakteryzować i porównać różne techniki chromatograficzne. Chętnie samodzielnie pogłębia swoją wiedzę korzystając z dostępnych źródeł.
(U)Potrafi posługiwać się technikami chromatograficznymi i zna ich zastosowanie. Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić podstawowe oznaczenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych dla różnego rodzaju próbek. Potrafi samodzielnie zinterpretować wykonane doświadczenie, wyciągnąć wnioski i przeprowadzić ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe publikowane w języku polskim i językach obcych.
(K)Stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Wykazuje dbałość o stanowisko pracy, aparaturę i sprzęt laboratoryjny wykorzystywaną na ćwiczeniach. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Chętnie współpracuje i jest twórczy w zespole wykonującym doświadczenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa 2000
Witkiewicz Z., Hepter J., Chromatografia gazowa, WNT, Warszawa, 2001
Kocjan R., Chemia analityczna I, PZWL, Warszawa 2004
Stępniewska Z., Charytoniuk P., Stefaniak E., Bennicelli R. P., Szmagara A., Bucior K., Kuczumow A., Mroczka R., Siurek J.: Chemia analityczna w środowisku. EKO Kul, Lublin 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2004
Najnowsze artykuły naukowe związane z wykorzystaniem technik chromatograficznych w biotechnologii.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę