Podstawy taksonomii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Kuźniar
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: omówienie podstawowych metod taksonomicznych stosowanych w mikrobiologii, botanice i zoologii,
C2: wskazanie problemów badawczych we współczesnych badaniach mikrobiologicznych, botanicznych i zoologicznych,
C3: omówienie i przykłady zastosowań metod taksonomicznych bazujących na danych molekularnych (identyfikacja gatunków, filogeneza).
Wymagania wstępne
W1: wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu taksonomii organizmów niezbędną do praktycznego wykorzystania w procesach biotechnologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i rolnictwie
K_W05 ma podstawową wiedzę o rozwoju biotechnologii i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
K_W06 ma wiedzę w zakresie podstawowych technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii
K_W07 ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki i technik molekularnych oraz ich praktycznego wykorzystania, w szczególności w biotechnologii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w identyfikacji gatunkowej organizmów
K_U07 uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia biotechnologii
K_U08 wykazuje umiejętność napisania procedury badawczej dotyczącej rozpoznania taksonomii wybranego organizmu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną.
Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Taksony i rangi taksonomiczne oraz nomenklatura biologiczna. Gatunek w systematyce (morfologiczny, biologiczny, historyczny). Metody stosowane w identyfikacji gatunkowej organizmów. Systematyka mikrobiologiczna, botaniczna i zoologiczna a ewolucja (fenogramy, kladogramy). Taksonomia fenetyczna i filogenetyczna – podstawowe terminy i założenia. Markery genetyczne i ich zastosowanie w systematyce mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Przegląd grup taksonomicznych mikroorganizmów, roślin i zwierząt z uwzględnieniem gatunków wykorzystywanych w przemyśle i rolnictwie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny (zadania otwarte).
Dolny próg zaliczenia 60%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Baxevanisa A.D., Ouellette\\\'a B.F.F. 2005 Bioinformatyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Avise, J. A. 2008. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę