Techniki laboratoryjne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Cele przedmiotu
C1 - Teoretyczne zapoznanie studentów z wybranymi technikami stosowanymi w laboratorium biotechnologicznym,
C2 - Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi poprzez samodzielne ich wykonanie,
C3 - Wykształcenie umiejętności obserwacji, zadawania pytań, projektowania doświadczenia, omówienia wyników i przedstawienia wniosków,
C4 - Wyrobienia umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza ogólna w zakresie chemii, fizyki i biologii,
W2 - Umiejętność sporządzania roztworów, posługiwanie się pipetą automatyczną,
W3 - Umiejętność pracy w zespole.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
Ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych - K_W03
Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii, tj. wirowanie, elektroforeza, chromatografia cieczowa - K_W06
Ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, wskazuje możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, fizjologię pracy oraz metody pomiaru wydatku energii podczas prac - K_W09
Umiejętności:
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie biotechnologii, tj. wirowanie, elektroforeza, chromatografia cieczowa - K_U01
Przeprowadza obserwacje i wykonuje podstawowe pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne - K_U02
Projektuje i/lub wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii - K_U05
Kompetencje społeczne:
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych - K_K01
Wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji - K_K02
Wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy w laboratorium badawczym w szczególności w warunkach aseptycznych, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umie postępować w stanach zagrożenia - K_K03
Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, pogadanka, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
Przygotowywanie roztworów/buforów o określonym stężeniu (molowym, procentowym). Przygotowywanie podłóż mikrobiologicznych do hodowli bakterii i drożdży. Wybrane techniki dezintegracji komórek eukariotycznych i prokariotycznych. Wirowanie, jako technika separacji składników komórkowych. Rodzaje rotorów i wirówek. Rodzaje chromatografii cieczowej stosowane w biotechnologii. Chromatografia jonowymienna. Chromatografia powinowactwa. Filtracja żelowa. Chromatografia oddziaływań hydrofobowych. Chromatografia odwróconej fazy. Wybrane techniki elektroforetyczne. Elektroforeza białek w warunkach denaturujących. Elektroforeza dwukierunkowa. Izoelektroogniskowanie. Transfer elektroforetyczny. Wizualizacja białek rozdzielonych elektroforetycznie. Western Blotting.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna:
- wiedza
Student posiada ogólną wiedzy dotyczącą technik laboratoryjnych. Ma ograniczoną znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w biotechnologii.
- umiejętności
Student w stopniu minimalnym rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego przeprowadza proste czynności laboratoryjne
- kompetencje społeczne
Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzystanie z dostępnej literatury przedmiotu.

Ocena dobra:
- wiedza
Student posiada uporządkowaną wiedzy dotyczącą technik laboratoryjnych. Ma rozeznanie w najnowszych technikach laboratoryjnych oraz aktualnej literaturze przedmiotu.
- umiejętności
Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny korzysta z niej na zajęciach. Z pomocą prowadzącego wykorzystuje techniki laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń.
- kompetencje społeczne
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Ocena bardzo dobra:
- wiedza
Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. technik laboratoryjnych stosowanych w biotechnologii. Zna najnowsze badania oraz aktualną literaturę przedmiotu. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na zajęciach oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań.
- umiejętności
Student ma opanowane techniki laboratoryjne omawiane na zajęciach oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
- kompetencje społeczne
Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: pisemne sprawdziany w formie testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Walkowiak B., Techniki chromatografii cieczowej. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo MORPOL, Lublin, 2000.
Szyszka R., Ćwiczenia z biochemii i technik współczesnej biologii molekularnej, Wydawnictwo KUL, Lublin, 1998.
Hames B.D., Hooper N.M., Krótkie wykłady z biochemii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
Walkowiak B., Kochmańska V., Elektroforeza. Przykłady zastosowań, 2002, plik *PDF ze strony www.biofizyka.p.lodz.pl/elektroforeza.pdf
Literatura uzupełniająca:
Wilson K., Walker J., Principles and techniques of biochemistry and molecular biology, Cambridge University Press, Nowy Jork, 2010.
Inne pomoce dydaktyczne:
brak
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę