Logika (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. mgr Jakub Płonka
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Udoskonalenie racjonalnego myślenia
Wymagania wstępne
Ogólne wykształcenie średnie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Praktyczna znajomość podstaw logiki

UMIEJĘTNOŚCI Praktyczna umiejętność formułowania zagadnień w języku logiki, sprawdzanie poprawności rozumowań


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie zadań z logiki przez poszczególnych studentów przy tablicy, omawianie problematyki
Treści programowe przedmiotu
Klasyczny rachunek zdań, metoda sprawdzania 0,1-kowego, metoda drzew analitycznych, zadania tekstowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczny - student nie potrafi sformułować podanych treści w języku logiki
dostateczny - student potrafi formułować podane treści w języku logiki, lecz nie potrafi skutecznie sprawdzić poprawności rozumowań
dobry - student potrafi formułować treści w języku logiki i sprawdzać poprawność rozumowań w stopniu umiarkowanym (z częściowymi, nieistotnymi błędami)
bardzo dobry - student potrafi formułować treści w języku logiki, sprawdzać poprawność rozumowań bez znaczących błędów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
iteratura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1955.
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic, Oxford 2003.
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości Lublin 1998.
M. Lechniak. Elementy logiki dla prawników, KUL 2006.
K. Szymanek, K. A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Wydawnictwo PWN 2005
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
zbiory zadań z logiki (przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia)
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę