Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ludomir Kwietniewski
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie podstawowych praw chemicznych.
C2 - Zapoznanie studentów z pojęciami chemicznymi stosowanymi do opisu związków chemicznych, mieszanin, procesów chemicznych, wzorów chemicznych i reakcji chemicznych oraz stężeń roztworów, dysocjacji elektrolitycznej i pH roztworów.
C3 - Nabycie przez studentów umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość chemii na poziomie liceum.
W2 - Znajomość matematyki na licealnym poziome podstawowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawowa wiedzę z zakresu chemii ogólnej niezbędną do zrozumienia i interpretacji ilościowej budowy materii oraz przebiegu reakcji chemicznych. (K_W03)
UMIEJĘTNOŚCI
Student interpretuje i omawia przebieg podstawowych reakcji chemicznych. (K_U14)
Student wykonuje obliczenia związane z budową substancji, roztworami oraz reakcjami chemicznymi. (K_U14)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji. (K_K02)
Metody dydaktyczne
Dokonanie opisu problemu rachunkowego - dyskusja.
Samodzielne wykonywanie obliczeń lub pokazowe wykonanie obliczeń prze studenta.
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Przeliczanie ilości substancji: atom, cząsteczka, masa atomowa i cząsteczkowa, masa molowa, pojęcie mola, liczba moli, objętość molowa, gęstość.
Równanie stanu gazu doskonałego.
Stechiometria związku chemicznego i reakcji chemicznej: ustalanie wzorów chemicznych na podstawie składu procentowego, obliczanie masy, liczby moli oraz objętości reagentu reakcji chemicznej.
Sposoby wyrażania stężeń roztworów: stężenie procentowe, molowe, ułamek molowy.
Przeliczanie stężeń, mieszanie i rozcieńczanie roztworów.
Równowagi jonowe w roztworach elektrolitów: dysocjacja jonowa, elektrolity mocne i słabe, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH roztworów, hydroliza soli, bufory, iloczyn rozpuszczalności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza:
Na ocenę niedostateczną - Student nie posiada podstawowej wiedzy z chemii ogólnej.
Na ocenę dostateczną - Student posiada podstawową wiedzę z chemii ogólnej.
Na ocenę dobrą - Wiedza studenta obejmuje całość wymaganego materiału z chemii ogólnej ale może zawierać pewne braki.
Na ocenę bardzo dobrą - Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę obejmującą całość wymaganego materiału z chemii ogólnej, potrafi swobodnie z niej korzystać.

Umiejętności:
Na ocenę niedostateczną - Student nie potrafii zinterpretować przebiegu procesów chemicznych i wkonać podstawowych wymaganych obliczeń chemicznych.
Na ocenę dostateczną - Student potrafii zinterpretować przebieg najprostszych procesów chemicznych i wkonać najbardziej podstawowe obliczenia chemiczne.
Na ocenę dobrą - Student potrafii zinterpretować przebieg procesów chemicznych i wkonać podstawowe obliczenia chemiczne.
Na ocenę bardzo dobrą - Student potrafii biegle zinterpretować przebieg procesów chemicznych i wkonać trudniejsze obliczenia chemiczne.

Kompetencje społeczne:
Na ocenę niedostateczną - Student nie angażuje się w proces kształcenia, jest nieobecny na wielu zajęciach, nie przystępuje do kolokwiów.
Na ocenę dostateczną - Student angażuje się w proces kształcenia, jest obecny na większości zajęć, przystępuje do kolokwiów.
Na ocenę dobrą - Student angażuje się w proces kształcenia, jest obecny na wszystkich zajęciach, przystępuje terminowo do kolokwiów.
Na ocenę bardzo dobrą - Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia, jest aktywnie obecny na wszystkich zajęciach, przystępuje terminowo do kolokwiów.

piosemny sprawdzian w formie kolokwium - 90%
ocena aktywności na zajęciach - 10%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
1.A. Śliwa, Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa,1987.
2.Z. Galus, Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1996.
3.A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1996.
4.K. Pazdro, Zbiór zadań z chemii,
5.J. Kalembkiewicz, Chemia ogólna i nieorganiczna. Zadania i problemy., Rzeszów, 2007.
6.L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1996.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę