Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Borówka
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studentów ze sprzętem laboratoryjnym oraz czynnościami laboratoryjnymi.
C2- Poznanie podstawowych praw chemicznych.
C3- Zapoznanie studentów z pojęciami chemicznymi do opisu procesów chemicznych i roztworów, wzorów chemicznych i reakcji chemicznych oraz stężeń roztworów, dysocjacji elektrolitycznej i pH roztworów.
Wymagania wstępne
W1- Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: Znajomość chemii, fizyki i matematyki na poziomie liceum.

Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z przepisami BHP pracowni chemicznej oraz ze sprzętem stosowanym w laboratorium chemicznym i z podstawowymi technikami laboratoryjnymi.

Wiedza - student potrafi:
Rozwiązywać zadania rachunkowe z przeliczania stężeń roztworów
Obliczać pH roztworów
Identyfikować proste substancje nieorganiczne na podstawie reakcji charakterystycznych
Rozliczać równania redoks

Umiejętności - student potrafi:
Poprawnie korzystać ze sprzętu oraz urządzeń znajdujących się w pracowni chemicznej.
Potrafi umiejętnie obchodzić się z substancjami chemicznymi: stężonymi kwasami i zasadami, substancjami trującymi oraz wydzielającymi dymy.
Potrafi przygotować roztwór o określonym stężeniu i pH.
Wyciągać samodzielne wnioski dotyczące wykonywanych ćwiczeń.
Stosować właściwe jednostki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.K_W03
Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk bezpieczeństwa i higieny pracy.K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wykonać podstawowe pomiary chemiczne oraz potrafi przeprowadzać obserwacje zachodzących procesów.K_U02
Student potrafi uczyć się samodzielnie w ukierunkowany sposób.K_U03
Student potrafi samodzielnie przygotować opracowanie pisemne z przeprowadzonych doświadczeń chemicznych.K_U14
Student potrafi opisać i wyjaśnij oraz interpretować podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne.
Wykonuje podstawowe analizy jakościowe i ilościowe metodą klasyczną i instrumentalną.K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji.K_K02
Student wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy w laboratorium badawczym, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umie postępować w stanach zagrożenia.K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne w formie eksperymentalnej, wspólne rozwiązywanie zadań i problemów, dyskusja, wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie się ze sprzętem oraz podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi.
Analiza ilościowa:
Nastawianie miana roztworu kwasu solnego na naważkę boraksu.
Oznaczanie wodorotlenku sodu metodą miareczkowania
Oznaczanie zawartości kwasu salicylowego metodą miareczkowania.
Analiza jakościowa:
Analiza jakościowa wybranych kationów
Analiza jakościowa wybranych anionów
Analiza jakościowa mieszaniny wybranych kationów i anionów
Reakcje utleniania i redukcji
Nadtlenek wodoru jako utleniacz i reduktor.
Badanie wpływu pH na kierunek reakcji redoks.
Roztwory buforowe
Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pisemne sprawdziany w formie kolokwiów i/lub testów z zagadnień z głównych działów – pytania otwarte i zamknięte (80%).
Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zajęć (15%).
Ocena aktywności studenta na zajęciach (wykonanie ćwiczeń praktycznych, aktywność, umiejętność pracy w grupie) (5%).


OCENA NIEDOSTATECZNA
(W): Nie posiada podstawowej wiedzy z chemii ogólnej
(U): Nie posiada podstawowych umiejętności wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej. Nie potrafi poprawnie używać sprzętu laboratoryjnego.
(K): Student nie angażuje się w proces kształcenia

OCENA DOSTATECZNA
(W): Student posiada podstawową wiedzę z chemii ogólnej
(U): Posiada podstawowe umiejętności wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Potrafi poprawnie używać sprzętu laboratoryjnego.
(K): Student angażuje się w proces kształcenia

OCENA DOBRA
(W): Wiedza studenta obejmuje całość wymaganego materiału ale może mieć pewne braki
(U): Posiada umiejętności wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne.
(K): Student angażuje się w proces kształcenia

OCENA BARDZO DOBRA
(W): Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę obejmującą całość wymaganego materiału, potrafi swobodnie z niej korzystać.
(U): Samodzielnie wykonuje podstawowe pomiary chemiczne oraz umiejętnie przeprowadza obserwacje i wyciąga samodzielnie wnioski
(K): Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2009.
2. Z. Sarbak, Podstawy techniki laboratoryjnej, Wyd. FOSZE, 2009.
3. Chemia analityczna. 1, Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko.
4. Chemia analityczna. 2, Chemiczne metody analizy ilościowej / Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę