Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ludomir Kwietniewski
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie przez studentówpodstawowych praw chemicznych.
C2 - Zapoznanie studentów z budową atomu i cząsteczki oraz znaczeniem układu okresowego pierwiastków.
C3 - Zapoznanie studentów z pojęciami chemicznymi stosowanymi do opisu substancji i procesów chemicznych, wzorów chemicznych i reakcji chemicznych oraz stężeń roztworów, dysocjacji elektrolitycznej i pH roztworów.
C4 - Omówienie właściwości reprezentatywnych pierwiastków oraz ich związków, ich otrzymywanie oraz zastosowania.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość chemii na poziomie licealnym.
W2 - Znajomość fizyki i matematyki na licealnym poziomie podstawowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej niezbędną do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.K_W01, K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
Student wykorzystuje wiedzę o budowie atomu i cząsteczki do wyjasniania własciwości substancji. K_U14
Student potrafi opisać, wyjaśnij oraz interpretować podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne. K_U14
Student potrafi uczyć się samodzielnie w ukierunkowany sposób. K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie zagrożenia, związane z zastosowaniami chemii. K_K05
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną i elementami metody problemowej.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe prawa chemiczne: prawo stałości składu, prawo działania mas, prawo stałych stosunków wielokrotnych, prawo stałych stosunków objętościowych (Gay-Lussaca), prawo zachowania masy, prawo Avogadro.
2. Budowa atomu: teoria Daltona, model Bohra, kwantowy opis atomu.
3. Układ okresowy pierwiastków a budowa atomu.
4. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe.
5. Równowaga chemiczna, reakcje odwracalne, stała równowagi.
6. Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arrheniusa.
7. Teorie kwasów i zasad Bronsteda oraz Lewisa.
8. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność.
9. Pojęcie iloczynu jonowego wody i pH.
10. Hydroliza soli, roztwory buforowe.
11. Reakcje utleniania i redukcji.
12. Podstawowe właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli i wodorków.
13. Właściwości najważniejszych pierwiastków oraz ich związków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza:
Na ocenę niedostateczną - Student nie posiada podstawowej wiedzy z chemii ogólnej.
Na ocenę dostateczną - Student posiada podstawową wiedzę z chemii ogólnej.
Na ocenę dobrą - Wiedza studenta obejmuje całość wymaganego materiału z chemii ogólnej ale może zawierać pewne braki.
Na ocenę bardzo dobrą - Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę obejmującą całość wymaganego materiału z chemii ogólnej, potrafi swobodnie z niej korzystać.

Umiejętności:
Na ocenę niedostateczną - Student nie potrafii zinterpretować przebiegu procesów chemicznych ani zastosować wiedzy o atomie i cząsteczce do wyjaśniania właściwości substancji.
Na ocenę dostateczną - Student potrafii zinterpretować przebieg najprostszych procesów chemicznych i zastosować wiedzę o atomie i cząsteczce do wyjaśniania niektórych właściwości substancji.
Na ocenę dobrą - Student potrafii zinterpretować przebieg procesów chemicznych i zastosować wiedzę o atomie i cząsteczce do wyjaśniania omawianych właściwości substancji.
Na ocenę bardzo dobrą - Student potrafii biegle zinterpretować przebieg procesów chemicznych i zastosować wiedzę o atomie i cząsteczce do wyjaśniania właściwości substancji.

Kompetencje społeczne:
Na ocenę niedostateczną - Student nie angażuje się w proces kształcenia, jest nieobecny na wielu wykładach, nie prowadzi notatek z wykładów.
Na ocenę dostateczną - Student angażuje się w proces kształcenia, jest obecny na większości wykładów, prowadzi notatki z wykładów.
Na ocenę dobrą - Student angażuje się w proces kształcenia, jest obecny na wszystkich wykładach, prowadzi szcegółowe notatki, poszerza swą wiedzę zapoznając się z przynajmniej jedną zalecaną pozycją literaturową.
Na ocenę bardzo dobrą - Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia, jest aktywnie obecny na wszystkich zajęciach, prowadzi szczególowe notatki, studiuje literaturę przedmiotu.

ocena wiedzy na egzaminie pisemnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
L. Pauling, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1986.
L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2009.
L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 1996.
Z. Sarbak, Chemia nieorganiczna dla studentów licencjackich, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 2009.
A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2009.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin