Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Armen Grigoryan
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przyswojenie aparatu matematycznego niezbędnego w dalszym cyklu kształcenia.
C2 - zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami matematyki wyższej
C3 - wykształcenie umiejętności ścisłego formułowania i rozwiązywania problemów.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość matematyki na poziomie podstawowym liceum ogólnokształcącego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki niezbędnego w dalszym cyklu kształcenia - K_W03
2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla biotechnologii K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych - K_K01
Metody dydaktyczne
Klasyczne ćwiczenia powiązane z elementami dyskusji. Rozwiązywanie zadań.
Treści programowe przedmiotu
ĆWICZENIA:

Semestr zimowy:
Elementy rachunku zdań. Elementy rachunku zbiorów. Pojęcie funkcji (złożenie dwóch funkcji, funkcja odwrotna). Ciągi i szeregi liczb rzeczywistych. Ciąg Fibonacciego i filotaksja. Granica funkcji w punkcie. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna. Ekstrema lokalne i globalne. Badanie przebiegu zmienności funkcji i naszkicowanie jego wykresu. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona Riemanna i jej zastosowania geometryczne.

Semestr letni:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa, pojęcie rozkładu zmiennej losowej. Statystyka opisowa: szereg rozdzielczy i histogram, mediana i moda, wartość oczekiwana i odchylenie standardowe. Elementy statystyki matematycznej, weryfikacja hipotez. Badanie statystyczne z uwagi na dwie cechy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć i faktów z zakresu analizy matematycznej, geometrii analitycznej i statystyki, które są niezbędne w dalszych etapach kształcenia
(U) - Student nie potrafi ściśle formułować i rozwiązać problemów matematycznych oraz przeprowadzić podstawowych badań statystycznych
(K) - Student nie rozumie potrzeby ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, nie jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia i fakty z zakresu analizy matematycznej, geometrii analitycznej i statystyki, które są niezbędne w dalszych etapach kształcenia
(U) - Student potrafi ściśle formułować, ale nie potrafi sprawnie rozwiązywać problemów matematycznych. Przeprowadza podstawowe badania statystyczne, ale nie potrafi wyciągnąć z nich wniosków
(K) - Student w niewielkim stopniu rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, nie jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i faktów z zakresu analizy matematycznej, geometrii analitycznej i statystyki, które są niezbędne w dalszych etapach kształcenia
(U) - Student potrafi ściśle formułować i rozwiązać problemy matematyczne. Przeprowadza podstawowe badania statystyczne, ale ma kłopoty z interpretacją ich wyników
(K) Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych, ale w niewielkim stopniu potrafi skutecznie ją zrealizować

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane pojęcia i fakty z zakresu analizy matematycznej, geometrii analitycznej i statystyki, które są niezbędne w dalszych etapach kształcenia
(U) - Student potrafi ściśle formułować i rozwiązać problemy matematyczne. Przeprowadza podstawowe badania statystyczne i wyciąga wnioski.
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności, jest otwarty na stosowanie nowych technik badawczych.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Warunki zaliczenia: 2 kolokwia, z których należy łącznie uzyskać odpowiednią liczbę punktów
91 – 100% bardzo dobry (5.0),
81 – 90% plus dobry (4.5),
71 – 80% dobry (4.0),
61 – 70% plus dostateczny (3.5),
51 – 60% dostateczny (3.0),
poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:
Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II, PWN, Warszawa, 2007;
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w zadaniach, część I, II, PWN, Warszawa, 2007;
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, tom 1, PWN, Warszawa, 2007;
Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:
Sieklucki K., Geometria z elementami topologii i algebry liniowej, PWN, Warszawa, 1976;
Starzyńska W., Statystyka praktyczna, WNP, Warszawa, 2005;
Zill D. G., Calculus with analytic geometry, PWS Publishers, Boston, 1985.
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę