Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Chemia I (do wyboru alternatywa dla Chemii II) » Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
Efekty kształcenia:
K_K02wykazuje dbałość o powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych, wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji
K_K03wykazuje odpowiednie nawyki niezbędne do pracy w laboratorium badawczym w szczególności w warunkach aseptycznych, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umie postępować w stanach zagrożenia
K_U02przeprowadza obserwacje i wykonuje podstawowe pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne
K_U05projektuje i/lub wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii
K_U07uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany w zakresie obejmującym zagadnienia biotechnologii
K_U10przygotowuje opracowanie pisemne zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi w języku polskim i/lub angielskim wykorzystując język naukowy
K_U14opisuje, wyjaśnia i interpretuje podstawowe zjawiska chemiczne i fizykochemiczne
K_U15stosuje wiedzę z zakresu fizykochemii granicy faz do opisu i interpretacji zjawisk przyrodniczych
K_U16wykonuje podstawowe analizy jakościowe i ilościowe metodą klasyczną i instrumentalną
K_U17stosuje podstawowe metody statystyczne i technologię informatyczną do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych
K_W03ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
K_W04ma podstawową wiedzę w zakresie statystyki i informatyki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem właściwych dla biotechnologii
K_W09ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, wskazuje możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy